• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2008
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 009/2007/QĐ-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 11 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế; Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất; Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán; Vụ trưởng Vụ Năng lượng dầu khí; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư; Vụ trưởng Vụ Công nghiệp tiêu dùng và Thực phẩm; Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành theo thẩm quyền đến ngày 30 tháng 11 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Huy Hoàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.