• Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cấp tỉnh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã

  27/07/2017

  10/08/2017

 • Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND

  V/v ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  21/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế đọ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  21/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 97/2017/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Hưng Yên

  21/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 111/2017/NQ-HĐND

  V/v Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HDDND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

  21/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 108/2017/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  21/07/2017

  01/10/2017

 • Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

  21/07/2017

  01/09/2017

 • Nghị quyết 106/2017/NQ-HĐND

  V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030

  21/07/2017

  01/08/2017

 • Nghị quyết 105/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  21/07/2017

  01/08/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.