• Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Sáp nhập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  18/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  02/07/2019

  12/07/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Hợp nhất Phòng khám – Quản lý sức khỏe và Viện điều dưỡng – Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành Trung tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên và chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý.

  27/06/2019

  15/07/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  09/05/2019

  20/05/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng yên

  18/04/2019

  01/05/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ

  01/04/2019

  15/04/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  11/03/2019

  31/03/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐUBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc sơ cở hoạt động sự nghiệp (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

  08/03/2019

  20/03/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  06/03/2019

  08/03/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.