• Nghị quyết 157/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND

  Về tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển khinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

  13/07/2018

  25/07/2018

 • Nghị quyết 136/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 126/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 135/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 131/2017/NQ-HĐND

  Về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018 - 2021

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm

  08/12/2017

  18/12/2017

 • Nghị quyết 130/2017/NQ-HĐND

  Quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh

  08/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 118 /2017/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  08/12/2017

  08/12/2017

 • Nghị quyết 108/2017/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

  21/07/2017

  01/10/2017

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.