• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 139/2013/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/10/2013 Văn bản được ban hành 139/2013/TT-BTC
25/11/2013 Văn bản có hiệu lực 139/2013/TT-BTC
20/07/2016 Văn bản hết hiệu lực 139/2013/TT-BTC
20/07/2016 Bị hết hiệu lực 69/2016/TT-BTC
20/07/2016 Bị bãi bỏ 69/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.