This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/hungyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=9501" title=" Nghị định 66/CP Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục dự trữ Quốc gia"> Nghị định 66/CP Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục dự trữ Quốc gia (bị thay thế)

[Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 178-CP Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính (bị thay thế)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 01-CP Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban vật giá Chính phủ (bị thay thế)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
   
    Văn bản căn cứ (3)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (2)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.