Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

  _____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ- CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố các tuyến đường thủy nội địa quốc gia như Danh mục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở Giao thông vận tải lập danh mục các tuyến đường thuỷ nội địa địa phương, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố và tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục đường thuỷ nội địa quốc gia.

2. Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Giám đốc các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức bàn giao các tuyến thuộc phạm vi quản lý của mình trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.  

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ Giao thông vận tải

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hồ Nghĩa Dũng