Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

______________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BCSSK ngày 22/1/2003 và Hướng dẫn bổ xung số 31-HD/BTCTW ngày 01/9/2004 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố;

Căn cứ văn bản số 208/BBVCSSKCBTW ngày 18/12/2005 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đề nghị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Điều 2. "Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"là cơ sở để Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố chỉ đạo và thực hiện công tác khám chữa bệnh, theo dõi và quản lý sức khoẻ cán bộ do Ban Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố quản lý; là căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhân lực, trang thiết bị y tế và kinh phí để phục vụ người bệnh.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Điều trị phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5. Các ông, bà : Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Thủ trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Y tế

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Ngọc Trọng