Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 11773/TTr-BGD&ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2005 về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

Điều 2. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm