Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2/12/1998;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ vàGiám đốc Trung tâm Lao động Hướng nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâmkỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thếQuyết định số 1827/TCCB ngày 7/8/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc banhành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp- dạy nghề.

Điều 3:Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số : 25/2000/QĐ-BGD&ĐT

ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí của trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

Trungtâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là cơ sở giáo dục thuộc cấp trung học phổthông. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có tư cách pháp nhân, có condấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm kỹ thuật tổnghợp hướng nghiệp

Trungtâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1.Dạy kỹ thuật (công nghệ), dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho họcsinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình củaBộ Giáo dục và Đào tạo;

2.Bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật các trường trung học phổ thông về giáo dục kỹthuật tổng hợp, hướng nghiệp;

3.Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo;

4.Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướngnghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông ; thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giaocông nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

5.Mở lớp dạy nghề cho thanh thiếu niên và các đối tượng khác khi địa phương cónhu cầu và trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có điều kiện.

Điều 3. Các loại hình trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

Trungtâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được tổ chức theo các loại hình công lập,bán công, dân lập, tư thục.

Cáctrung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bán công, dân lập, tư thục sau đâygọi chung là trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ngoài công lập

Điều 4. Tên của trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

1.Đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập việc đặt tên được quiđịnh như sau: Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp + tên riêng.

2.Đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ngoài công lập: Trung tâm kỹthuật tổng hợp - hướng nghiệp + loại hình (bán công, dân lập, tư thục) + tênriêng.

Điều 5: Phân cấp quản lý trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp

SởGiáo dục và Đào tạo quản lý trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thuộctỉnh.

Nhữngtrung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp còn thuộc cấp huyện quản lý được Uỷban nhân dân các cấp đầu tư từng bước về giáo viên và cơ sở vật chất để có thểthu nhận cả học sinh trung học phổ thông ở địa bàn và khi đủ điều kiện thìchuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Điều 6: Nội quy của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

1.Căn cứ Quy chế này các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập xâydựng nội quy của trung tâm mình.

2.Căn cứ vào Quy chế này và những quy định về cơ sở giáo dục ngoài công lập cáctrung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ngoài công lập xây dựng nội quy củatrung tâm mình.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Điều 7: Điều kiện thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp

1.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được xét cấp quyết định thành lậpkhi:

a.Việc thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phù hợp với yêu cầuphát triển kinh tế xã hội của địa phương và đáp ứng nhu cầu học tập của cộngđồng.

b.Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có đề ánkhả thi bảo đảm:

-Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn quy định tại Điều 14, Điều 15và Điều 25 của Quy chế này;

-Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định tại Chương VI của Quy chế này.

2.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp do chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết địnhthành lập sau khi thoả thuận với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 8: Hồ sơ và thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp

1.Hồ sơ gồm:

a.Đơn xin thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

b.Đề án khả thi quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 của Quy chế này.

c.Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp.

2.Thủ tục:

a.Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cônglập, bán công; các tổ chức, cá nhân đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp dân lập, tư thục lập hồ sơ theo quy định.

b.Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định hồ sơ và quyết định thành lập, sau khi có ýkiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trungtâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

Cấpcó thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệpcó thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể củatrung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp sau khi có ý kiến thoả thuận bằngvăn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 10. Lớp học, tổ học sinh

1.Học sinh được tổ chức thành lớp học theo chuyên môn. Mỗi lớp có không quá 30học sinh. Mỗi lớp học có lớp trưởng do học sinh bầu ra vào đầu năm học.

2.Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh, mỗi tổ có một tổ trưởng do học sinhbầu ra vào đầu năm học.

Điều 11. Tổ chuyên môn

1.Những giáo viên dạy cùng chuyên môn, cùng một nghề hoặc nhóm nghề phổ thông đượctổ chức thành tổ chuyên môn. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng do giám đốctrung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bổ nhiệm

2.Tổ chuyên môn có nhiệm vụ:

a.Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên.

b.Tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệpvụ giáo viên.

c.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên từng học kỳ, từng năm học vàđề xuất khen thưởng cho thành viên trong tổ.

3.Tổ chuyên môn sinh hoạt mỗi tháng 1 lần.

Điều 12. Tổ giáo vụ-hành chính quản trị

1.Giáo viên làm công tác giáo vụ, nhân viên hành chính quản trị, tài vụ, thủ kho,y tế, bảo vệ và các nhân viên khác được tổ chức thành tổ giáo vụ - hành chínhquản trị. Tổ giáo vụ - hành chính quản trị có tổ trưởng do giám đốc trung tâmkỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bổ nhiệm.

2.Tổ giáo vụ - hành chính quản trị có nhiệm vụ:

a.Xây dựng kế hoạch và thời khoá biểu cho các lớp, các trường phổ thông; theo dõithực hiện chương trình giáo dục; tổng hợp số liệu; viết báo cáo về các hoạtđộng giáo dục.

b.Thực hiện các công việc về tài vụ, hành chính, quản trị và các công việc khác,phục vụ cho hoạt động giáo dục và các hoạt động khác của trung tâm kỹ thuậttổng hợp - hướng nghiệp.

Điều13. Tổ lao động sản xuất, dịch vụ

Tổlao động sản xuất, dịch vụ gồm các nhân viên kỹ thuật trong biên chế hoặc hợpđồng có nhiệm vụ chuẩn bị cho học sinh thực hành kỹ thuật, lao động sản xuất;hoàn thiện sản phẩm, thực hiện các hợp đồng sản xuất, dịch vụ của trung tâm. Tổlao động sản xuất dịch vụ có tổ trưởng do giám đốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp bổ nhiệm.

Điều 14. Giám đốc

1.Giám đốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là người chịu trách nhiệmquản lý mọi hoạt động của trung tâm.

2.Giám đốc phải là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quảnlý,đã tốt nghiệp đại học, là giáo viên đã giảng dạy ít nhất 5 năm ở bậc trunghọc và được bồi dưỡng về quản lý giáo dục.

3.Giám đốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncấp tỉnh bổ nhiệm đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập,bán công hoặc công nhận đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp dânlập, tư thục trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm kỳcủa giám đốc là 5 năm.

1.Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có các nhiệm vụ và quyềnhạn sau đây:

a.Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về giáo dục lao động sản xuất vàtriển khai ứng dụng; củng cố và tăng cường cơ sở vật chất của Trung tâm, bồi dưỡnggiáo viên, nhân viên; giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch;

b.Quản lý giáo viên, nhân viên, học viên của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp;

c.Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý cơ sở vật chất, tài chínhvà các hoạt động kinh tế khác của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;

d.Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổnghợp - hướng nghiệp;

đ.Quyết định các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động củatrung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; quyết định việc khen thưởng, kỉ luật,tuyển dụng và cho thôi việc giáo viên, nhân viên; xét miễn giảm học phí cho họcsinh theo quy định và phân cấp quản lý của Nhà nước;

e.Đề nghị bổ nhiệm phó giám đốc; chỉ định các tổ trưởng; thành lập, triệu tập vàchủ trì các hội đồng;

g.Cấp chứng chỉ cho học sinh trung học đến học nghề phổ thông tại trung tâm kỹthuật tổng hợp - hướng nghiệp theo uỷ quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo, cấp chứng chỉ nghề ngắn hạn sau khi được sự uỷ quyền của cơ quan quản lýdạy nghề địa phương;

h.Được theo học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độhiện hành;

i.Thực hiện các nghĩa vụ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Phó giám đốc

1.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có từ một đến hai phó giám đốc docấp có thẩm quyền thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bổ nhiệmhoặc công nhận theo đề nghị của giám đốc trung tâm và Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo. Nhiệm kỳ của phó giám đốc là 5 năm.

2.Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đứctốt, có năng lực quản lý,đã tốt nghiệp đại học, đã công tác trong ngành giáodục ít nhất 5 năm.

3.Phó giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a.Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc được phân công;

b.Cùng giám đốc chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan củatrung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp;

c.Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp khi được uỷ quyền;

d.Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ hiện hành.

Điều 16: Hội đồng giáo dục

1.Hội đồng giáo dục là tổ chức tư vấn cho giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụvà quyền hạn của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp do giám đốc thànhlập vào đầu mỗi năm học và làm chủ tịch.

2.Thành phần hội đồng giáo dục gồm: các phó giám đốc, đại diện tổ chức Đảng Cộngsản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn giáo dục Việt Nam, các tổ trưởngchuyên môn, tổ trưởng tổ giáo vụ - hành chính quản trị, tổ trưởng tổ lao độngsản xuất - dịch vụ, một số giáo viên có kinh nghiệm.

3.Hội đồng giáo dục họp mỗi năm 2 lần. Các phiên họp cần thiết khác do giám đốctrung tâm quyết định.

Điều 17. Các hội đồng khác

Căncứ vào yêu cầu của công tác điều hành, giám đốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp có thể thành lập các hội đồng khác. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,thành phần, chế độ làm việc và thời gian hoạt động của các hội đồng này do giámđốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quyết định.

Điều 18. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong trung tâmkỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

1.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệplãnh đạo trung tâm và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2.Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệphoạt động theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm góp phần thực hiện mụctiêu giáo dục.

Điều 19. Quản lý tài sản, tài chính

1.Việc quản lý tài sản của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải tuântheo đúng các quy định của Nhà nước. Mọi thành viên trong trung tâm có tráchnhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của trung tâm.

2.Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của trung tâm kỹ thuật tổng hợp -hướng nghiệp phải tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước; chấp hành đầyđủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

Chương III

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 20. Kế hoạch đào tạo

1.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện chương trình giáo dục kỹthuật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2.Căn cứ vào chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu kế hoạchcủa Sở Giáo dục và Đào tạo giao, giám đốc trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địaphương: học rải đều trong năm học, học tập trung từng đợt trong năm học hoặchọc trong hè nếu được Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý.

3.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thống nhất kế hoạch giáo dục kỹthuật và hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và ký kết hợp đồng trách nhiệm giáodục và quản lý học sinh với các trường có học sinh đến học.

Điều 21. Hệ thống sổ sách

Hệthống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp gồm:

1.Đối với trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp:

-Sổđăng bộ.

-Sổghi đầu bài.

-Sổgọi tên và ghi điểm.

-Sổnghị quyết của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

-Sổkiểm tra đánh giá giáo viên về chuyên môn.

-Sổkhen thưởng, kỷ luật học sinh.

-Sổlưu trữ các văn bản, công văn.

-Sổquản lý tài sản.

2.Đối với giáo viên:

-Bàisoạn.

-Sổdự giờ thăm lớp.

-Sổcông tác.

Điều 22: Đánh giá kết quả học tập

1.Trong thời gian học tập tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, họcsinh được đánh giá theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Sau khi hoàn thành chương trình học nghề phổ thông, học sinh được dự kì thinghề do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Những học sinh đạt yêu cầu được cấpchứng chỉ nghề phổ thông

3.Kết quả học tập của học sinh ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp đượcchuyển về trường phổ thông để đánh giá, xếp loại theo qui định của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

Chương IV

GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Điều 23. Giáo viên

Giáoviên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là người làm nhiệm vụ giáo dục,giảng dạy trong trung tâm, gồm: giám đốc, phó giám đốc, giáo viên dạy kỹ thuật,dạy nghề phổ thông, giáo viên tư vấn nghề.

Điều 24: Nhiệm vụ của giáo viên

Giáoviên có những nhiệm vụ sau đây:

1.Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, kế hoạch; dạyhọc đủ số giờ quy định, soạn bài, chuẩn bị, thực hành, kiểm tra đánh giá theoquy định; vào sổ điểm, ghi nhận xét đầy đủ; lên lớp đúng giờ; không tuỳ tiện bỏgiờ, bỏ buổi dạy;

2.Quản lý học sinh trong các hoạt động do trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp tổ chức; làm công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề khi được phân công ;tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;

3.Rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng vàhiệu quả giảng dạy và giáo dục;

4.Thực hiện Quy chế này và các quyết định của giám đốc; chịu sự kiểm tra của giámđốc và của các cấp quản lý giáo dục;

5.Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thươngyêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh; bảo vệ các quyền và lợi íchchính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp;

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của Pháp luật.

Điều 25. Quyền của giáo viên

Giáoviên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có những quyền sau đây:

1.Được trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tạo điều kiện để thực hiệnnhiệm vụ;

2.Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sứckhoẻ theo các chế độ chính sách quy định đối với nhà giáo;

3.Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức trong trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp tham gia quản lý trung tâm;

4.Được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo qui định khi được cử đi học để nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

5.Được tham gia nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao côngnghệ tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và cơ sở nghiên cứu khácnếu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được trung tâm giao;

6.Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

1.Giáo viên dạy kỹ thuật và hướng nghiệp phải có bằng tốt nghiệp đại học.

2.Giáo viên dạy nghề phổ thông phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuậthoặc cao đẳng kỹ thuật; là nghệ nhân, công nhân bậc cao đã được bồi dưỡng vềnghiệp vụ sư phạm.

3.Giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp chưa đạt trình độ chuẩnquy định tại khoản 1 Điều này phải được trung tâm tạo điều kiện học tập, bồi dưỡngđể đạt trình độ chuẩn.

Điều 27. Nhân viên kỹ thuật

1.Nhân viên kỹ thuật là người có trình độ trung cấp hoặc sơ cấp kỹ thuật.

2.Nhân viên kỹ thuật có nhiệm vụ: chuẩn bị phôi liệu, dụng cụ, địa điểm cho họcsinh thực hành kỹ thuật, tham gia hướng dẫn học sinh thực hành và lao động sảnxuất; trực tiếp lao động sản xuất và hoàn thiện sản phẩm do học sinh thực hànhkỹ thuật làm ra.

3.Nhân viên kỹ thuật được hưởng các quyền lợi quy định trong Bộ luật Lao động.

Điều 28. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử, trang phục của giáo viên, nhânviên

1.Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên, nhân viên phải mẫu mực, có tác dụnggiáo dục đối với học sinh

2.Trang phục của giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, giản dị phù hợp với hoạtđộng sư phạm, dạy kỹ thuật, dạy nghề phổ thông hoặc lao động sản xuất.

Điều 29. Các hành vi bị cấm đối với giáo viên, nhân viên

Cấmgiáo viên, nhân viên có các hành vi sau:

a.Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

b.Gian lận trong kiểm tra, đánh giá, thi, tuyển sinh.

c.Hút thuốc, uống rượu, bia khi lên lớp và khi tham gia các hoạt động giáo dục ởtrung tâm kỹ thuật tổng hợp -hướng nghiệp.

Điều 30. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1.Giáo viên, nhân viên có thành tích được khen thưởng, được tặng các danh hiệuthi đua, danh hiệu cao quý.

2.Giáo viên, nhân viên phạm khuyết điểm thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm,sẽ bị xử lí theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Chương V

HỌC SINH

Điều 31. Học sinh của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Họcsinh của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp gồm: học sinh trung học cơsở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. Ở vùng kinh tế xã hội khó khăn,trung tâm được tiếp nhận học sinh tiểu học lớn tuổi.

Điều 32. Nhiệm vụ và quyền của học sinh

Họcsinh của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có nhiệm vụ và quyền sau:

1.Kính trọng thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè;thực hiện Quy chế này và nội qui của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp;

2.Chăm chỉ học tập và rèn luyện để có tri thức và kĩ năng cơ bản của một nghề phổthông;

3.Được đề đạt nguyện vọng vào học một trong các chuyên môn của trung tâm kỹ thuậttổng hợp - hướng nghiệp phù hợp với năng khiếu, giới tính, định hướng chọn nghềcủa bản thân và điều kiện thực hiện của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướngnghiệp;

4.Được tư vấn nghề nghiệp;

5.Được hưởng một phần thành quả lao động do tham gia sản xuất trong quá trình họctập ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp mang lại.

Điều 33. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử, trang phục của học sinh

1.Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải có văn hoá, phù hợp với đạo đức vàlối sống của lứa tuổi học sinh trung học.

2.Trang phục của học sinh phải sạch sẽ, gọn gàng, giản dị thích hợp với học kỹthuật, học nghề phổ thông, phù hợp với qui định về an toàn lao động.

Điều 34. Các hành vi bị cấm đối với học sinh

Cấmhọc sinh có các hành vi sau đây:

1.Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, nhân viên củatrung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

2.Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi.

3.Đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy,các loại chất độc hại; lưu hành văn hoá phẩm đồi truỵ.

4.Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh ở trung tâm và ngoài xã hội.

5.Hút thuốc, uống rượu, bia.

Điều 35. Khen thưởng và kỷ luật

1.Những học sinh gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của mình và đạt kết quả học tập tốtđược trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp khen thưởng bằng hình thứctuyên dương hoặc trao phần thưởng và được thông báo về trường và gia đình.

2.Những học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập tại trung tâm kỹthuật tổng hợp - hướng nghiệp, tuỳ theo mức độ sẽ bị phê bình, cảnh cáo, đìnhchỉ học tập tại trung tâm. Tất cả các hình thức kỉ luật đều được thông báo vềtrường và gia đình.

Chương VI

CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

Điều 36. Cơ sở vật chất

1.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được đặt tại nơi thuận tiện cho họcsinh trong địa bàn đến học và phải đảm bảo môi trường sư phạm.

2.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải đủ các phòng làm việc của giámđốc và các phó Giám đốc, giáo viên, nhân viên; các phòng học lý thuyết, thựchành, thư viện, cơ sở thực hành cho các nghề phổ thông có sân chơi, nhà kho,khu vệ sinh, khu để xe cho giáo viên và học sinh theo quy định của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

3.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có biển trung tâm, gồm các nội dungsau:

a.Góc phía trên bên trái ghi:

-Dòng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân tỉnh + tên tỉnh, thành phố.

-Dòng thứ hai: Sở Giáo dục và Đào tạo

b.Phần giữa là tên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

c.Dưới cùng là: địa chỉ, số điện thoại, Fax (nếu có).

4.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có đủ trang thiết bị dạy và học theotiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 37. Nguồn tài chính

Nguồntài chính của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bao gồm:

1.Ngân sách Nhà nước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.

2.Học phí do học sinh đóng góp theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3.Các khoản thu từ hoạt động lao động sản xuất, tư vấn, dịch vụ chuyển giao côngnghệ.

4.Các khoản tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Sử dụng quản lý nguồn tài chính

1.Nguồn tài chính của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được sử dụng đểtrả lương cho giáo viên, nhân viên; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chấtkỹ thuật; mua sắm tài liệu, vật tư; trang thiết bị giáo dục; trả công lao độngcho những người tham gia lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao công nghệ; khenthưởng và hỗ trợ hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

2.Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp lập kế hoạch thu chi và quyết toántài chính hàng năm theo quy định của Nhà nước.

Chương VII

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP VÀ XÃ HỘI

Điều 39. Trách nhiệm của trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Trungtâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có trách nhiệm liên hệ, kí kết hợp đồngvới các cơ sở giáo dục khác, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa họcvà các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng vàhiệu quả của hoạt động giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp.

Điều 40. Quan hệ giữa trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp vàxã hội

Trungtâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp chủ động phối hợp với hội đồng giáo dụccác cấp, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức và cá nhân ở địa phươngnhằm:

-Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp hướng nghiệp cho học sinh phổthông.

-Phối hợp các hoạt động để đẩy mạnh giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp ở trườngphổ thông, ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và ở gia đình.

-Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục kỹ thuật và hướngnghiệp, chuẩn bị cho học sinh ra trường tham gia vào đời sống xã hội ở địa phươngnếu không tiếp tục học lên./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Hiển