Sign In

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 của ngành

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

_______________

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã có nhiều tiến bộ, công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới, kỷ cương, nền nếp trong giáo dục được tăng cường. Quy mô học sinh ổn định, tỷ lệ huy động học sinh đến trường cao, học sinh bỏ học thấp, kết quả phổ cập giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì và phát triển, nhất là phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực; công tác bồi dưỡng, phương pháp dạy học, đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng; cơ sở vật chất phục vụ dạy học được quan tâm; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; hệ thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập được phát huy, góp phần vào phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục và đào tạo còn một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục: tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia tăng chậm; chất lượng giáo dục chuyển biến chưa đồng đều ở các địa bàn và các loại hình; cơ sở vật chất trường, lớp tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đồng bộ; tình trạng dạy thêm, học thêm, thu góp không đúng quy định chậm được khắc phục, ...

Để phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 20/3/2014 của Tỉnh uỷ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015, đồng thời thực hiện tốt các nội dung:

- Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và và phong trào thi đua thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

- Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức hoạt động giáo dục. Tăng cường kiểm tra giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng; thanh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm của tập thể, cá nhân trong các cơ sở giáo dục để xảy ra các tiêu cực.

- Tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; tăng cường công tác phân luồng, tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hoá phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của người học; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học. Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh; đa dạng hoá các chương trình giáo dục, đào tạo tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề cấp huyện, chú trọng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mở rộng quy mô, đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo và các hình thức đào tạo gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2016; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2020.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, đào tạo và hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học.

3. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện vai trò quản lý nhà nước theo thẩm quyền, thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về giáo dục đào tạo triển khai trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện uỷ, thành uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các ngành, các tổ chức xã hội tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chung sức xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Doãn Thế Cường