Sign In

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện luật thống kê

_________________

Luật Thống kê đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố số: 13/2003/L/CTN ngày 26/6/2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004. Đây là một đạo luật quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Để đưa Luật Thống kê đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về công tác thống kê, nâng cao chất lượng thông tin thống kê; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê một cách sâu rộng về các nội dung cơ bản của Luật để nâng cao nhận thức về công tác thống kê, coi đây là một công cụ quan trọng giúp Đảng và Nhà nước quản lý xã hội, quản lý nền kinh tế; để các đối tượng thi hành luật thấy rõ được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với công tác thống kê.

Giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê tới các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện về kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện Luật Thống kê tại địa phương.

Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên và các cơ quan tuyên truyền tăng thời lượng, thường xuyên đưa tin và tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và thực hiện Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Kiện toàn công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thống kê

Các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể, các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí cán bộ làm công tác thống kê theo quy định của Luật.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê, UBND các huyện, thị xã kiện toàn tổ chức cán bộ có đủ tiêu chuẩn, chuyên môn làm công tác thống kê ở các xã, phường, thị trấn theo chức danh quy định hiện hành về cán bộ, công chức xã, phường thị trấn.

Cục Thống kê chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê, tin học hàng năm cho cán bộ làm công tác thống kê của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cán bộ thống kê xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp.

3. Tổ chức và thực hiện tốt việc thu thập thông tin thống kê, đảm bảo việc công bố, sử dụng, khai thác thông tin thống kê theo đúng luật định.

Cục Thống kê tỉnh, phòng thống kê các huyện, thị xã có trách nhiệm tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm phục vụ công tác lãnh đạo của địa phương; phối hợp cùng các ngành liên quan xác định nhu cầu thu thập thông tin, tổ chức các cuộc điều tra thu thập thông tin phục vụ việc đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu hàng năm của tỉnh và huyện, thị xã.

Các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội có trách nhiệm thông tin để ngành Thống kê tổng hợp và báo cáo theo quy định.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện Luật Thống kê

Ngành Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, phối hợp với Thanh tra Nhà nước thực  hiện kế hoạch thanh tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong việc chấp hành pháp luật, chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê; sử dụng, công bố thông tin thống kê trái với quy định của Luật.

5. Thẩm định và dự toán kinh phí tuyên truyền phổ biến và triển khai thi hành Luật

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các chương trình điều tra và dự toán kinh phí tuyên truyền, phổ biến Luật, kinh phí triển khai các cuộc điều tra định kỳ hàng năm phục vụ việc đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách