Sign In

CHỈ THỊ

Về thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

_____________________

Nhằm đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 về việc quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 về quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 23/3/2012 về việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới, đồng thời thực hiện đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm bố trí cán bộ theo dõi, tổ chức thu thập, tổng hợp, thực hiện báo cáo thống kê theo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và phải đảm bảo theo đúng nội dung chế độ báo cáo đã được quy định theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi báo cáo cho bộ, ngành chủ quản, đồng thời gửi cho Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp và công bố chung thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ theo dõi, thu thập, tổng hợp số liệu các chỉ tiêu theo danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện; thực hiện báo cáo thống kê cho sở, ban, ngành, đồng thời gửi cho Chi Cục Thống kê cùng cấp để tổng hợp và công bố chung.

3. Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã, báo cáo UBND các huyện, thành phố, đồng thời gửi cho Chi Cục Thống kê huyện, thành phố để tổng hợp và công bố chung.

4. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn biểu mẫu báo cáo, hướng dẫn nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; thực hiện tổng hợp chung, công bố thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cũng như các đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng dự toán kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn, in ấn tài liệu để triển khai cho các đối tượng có liên quan theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh về thực hiện đổi mới và áp dụng đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp, Chiến lược thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm báo cáo tài chính và báo cáo thống kê định kỳ, thực hiện đầy đủ nội dung và các thông tin theo yêu cầu của các cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân không chịu kê khai hoặc kê khai không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Doãn Thế Cường