Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc quy định Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 06 năm 2003;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm 4 cấp.

- Cấp I: Trình độ giáo dục, đào tạo.

- Cấp II: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Cấp III: Nhóm chương trình (nhóm ngành, nhóm nghề) giáo dục, đào tạo.

- Cấp IV: Chương trình, ngành, nghề giáo dục, đào tạo.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam cấp I (trình độ giáo dục đào tạo) và cấp II (lĩnh vực giáo dục, đào tạo).

Điều 3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định tại Điều 1 Quyết định này, phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng và ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp III và cấp IV.

Điều 4. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Tổng cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các quy định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải