Sign In

CHỈ  THỊ

Về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thong

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

___________________

Năm 2013 và 2 tháng đầu năm 2014, các cấp, các ngành và nhân dân đã có nhiều cố gắng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên các tuyến giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuy đã giảm nhưng chưa bền vững; tai nạn liên quan chủ yếu đến xe máy, độ tuổi vi phạm nhiều nhất là thanh niên, tập trung các vi phạm giao thông thời điểm từ 18 giờ -24 giờ; tai nạn giao thông khu vực nông thôn có chiều hướng gia tăng. Tồn tại trong công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua do kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, phương tiện cơ giới tăng nhanh, phương tiện quá khổ, quá tải, cải tạo thùng hàng không đúng quy định chưa được xử lý dứt điểm; công tác tuần tra, kiểm soát chưa có hiệu quả rõ rệt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa sâu sát, chưa đáp ứng với yêu cầu; chỉ đạo, xử lý chưa kiên quyết, kịp thời; có địa phương làm chưa hết trách nhiệm.

Để tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở:

- Các cấp, các ngành, đoàn thể phải đặt nhiệm vụ đảm bảo TTATGT là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn nhiệm vụ đảm bảo TTATGT với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, sáng tạo, cụ thể và sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; xác định cụ thể trách nhiệm và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT:

Xác định rõ trách nhiệm đối với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, kể cả các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục về TTATGT; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi, giới tính; trong đó đặc biệt chú trọng tới đối tượng là đoàn viên, thanh niên; phương pháp tuyên truyền sáng tạo, có tính lan tỏa và hiệu quả cao.

3. Giải quyết các tồn tại, bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông; trước hết cần tập trung giải quyết vi phạm lấn chiếm hành lang, lòng đường, vỉa hè; chợ ven đường, hệ thống biển báo hiệu giao thông, gờ giảm tốc; giải quyết các điểm đen tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

4. Xây dựng các giải pháp hiệu quả quản lý phương tiện vận tải, xử lý phương tiện tham gia giao thông quá khổ, quá tải đảm bảo an toàn giao thông.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đội ngũ lái xe, nhất là lái xe vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; lái xe nghiện ma túy, nghiện rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

6. Đổi mới công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; đề cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của công an các cấp (tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn) trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình, đối tượng và công việc cụ thể của địa phương, nhất là khu dân cư để tuyên truyền, vận động đảm bảo an toàn giao thông.

Các sở, ngành, UBND các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, tổ chức quán triệt, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình, đối tượng và công việc cụ thể của đơn vị, địa phương mình, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu trên; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Doãn Thế Cường