Sign In

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão

và tìm kiếm, cứu nạn năm 2014

______________

Để chủ động ứng phó với thiên tai năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

1. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013; trên cơ sở đó xây dựng phương án, nhiệm vụ năm 2014 sát với tình hình thực tế của địa phương, của ngành có tính đến những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

2. Tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh; bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão cho các cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Cần rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ, bão trên địa bàn, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; trường hợp chưa tổ chức tái định cư lâu dài, phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết. Kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm tại vùng thường xuyên bị chia cắt khi có mưa, lũ đến từng thôn, xã; tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn. Có biện pháp kiên quyết xử lý các vi phạm, ngăn chặn việc tái vi phạm và vi phạm mới, các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn của đê điều; hoàn thành việc tu bổ, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn trước mùa mưa, lũ; huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án phòng, chống lũ, lụt, ngập úng, củng cố nâng cấp đê điều. Kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống; xây dựng phương án bảo vệ các khu vực trọng điểm, xung yếu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng cứu hộ đê khi xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ.

4. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp: Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống lụt, bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của các địa phương, đặc biệt là phương án đảm bảo an toàn đê điều, dân cư, phương án đảm bảo chống úng, bố trí vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”. Tập huấn về chuyên môn về phòng, chống lụt, bão, úng cho lực lượng chuyên trách và cán bộ cấp huyện, xã, phường. Từng bước hiện đại hóa Văn phòng thường trực, tăng cường phương tiện để đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo phòng, chống thiên tai kịp thời, chính xác. Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai theo kế hoạch.

5. Các sở, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ và chức trách được phân công theo kế hoạch phòng, chống lụt, bão, úng và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của tỉnh.

Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Doãn Thế Cường