Sign In

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính

nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

_________________

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trên, Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/02/2012 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015; những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm cơ chế phối hợp, hạn chế chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên; thủ tục hành chính được rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước chưa toàn diện, kết quả chưa cao; chất lượng xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa được đầu tư đúng mức về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị; công chức chuyên trách thực hiện cải cách hành chính tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, còn lãng phí thời gian làm việc; việc kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính chưa được chú trọng, chưa cụ thể; chế độ báo cáo tại nhiều cơ quan chưa nghiêm túc. Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt rất thấp.

Để khắc phục hạn chế, yếu kém nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương tình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 17/KH-UBND của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp.

2. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành; rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật mới ban hành.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công chức trong việc tiếp nhận, xử lý công việc.

4. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức"; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 09/8/2013 của Ban chỉ đạo tỉnh về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức tỉnh Hưng Yên đến năm 2015; tổ chức rà soát cơ cấu bộ máy, biên chế công chức, viên chức; xây dựng phương án sắp xếp tổ chức phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc cho phù hợp, tránh chồng chéo, theo đúng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

5. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế; định kỳ báo cáo theo quy định.

7. Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước phải chịu trách nhiệm về kết quả cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đúng quy định, lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. đồng thời coi cải cách hành chính là một trong các tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trình UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm đối với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh;

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện xác định vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; đề xuất phương án kiện toàn sắp xếp theo hướng tinh gọn, hợp lý, không bỏ sót, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quản lý;

- Nghiên cứu xây dựng mô hình một cửa liên thông hiện đại cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét quyết định triển khai tổ chức thực hiện từ năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ này.

9. Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; trong đó chú trọng đổi mới quy trình xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

10. Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong dự toán ngân sách hàng năm; theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học, công nghệ công lập trên địa bàn  tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh về thực hiện cải cách tài chính công.

11. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc của cơ quan nhà nước; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính; báo cáo, đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

12. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đánh giá thường xuyên việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát xây dựng các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan hành chính các cấp, đặc biệt là trụ sở làm việc của UBND cấp xã đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

14. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế tham mưu UBND tỉnh các biện pháp đẩy mạnh việc xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Doãn Thế Cường