Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

(V/v đổi tên, khắc dấu, mở tài khoản các doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sản xuất kinh doanh)

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa IX đã quyết định chia tách tỉnh Hải Hưng thành 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên;

Căn cứ Nghị định số 62/CP ngày 22/9/1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay cho phép các đơn vị sản xuất, kinh doanh của tỉnh Hưng Yên được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản để hoạt động (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép sản xuất kinh doanh;

- Giao cho Ban Tổ chức chính quyền, Công an tỉnh và Ngân hàng làm thủ tục khắc dấu và mở tài khoản cho các đơn vị sản xuất kinh doanh sớm đi vào hoạt động.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thước