• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2019
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 108/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Xuân Tuyên

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.