• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/05/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 25/09/2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 08/2007/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 6 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Khoản 1, 2 và 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Xét tuyển được thực hiện đối với những trường, những ngành không tổ chức thi tuyển. Việc xét tuyển bao gồm các khâu: tập hợp hồ sơ xét tuyển, nhập và xử lý dữ liệu hồ sơ theo tiêu chí xét tuyển; tuyển chọn, triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập trường;

2. Việc xét tuyển dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của thí sinh;

b) Điểm tổng kết các môn học 3 năm THPT hoặc 4 năm THCS của thí sinh;

c) Điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp THPT hoặc THCS của thí sinh;

d) Điểm thi tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) của thí sinh cùng năm đăng ký dự tuyển vào TCCN.

3. Trên cơ sở căn cứ nêu trên tại Khoản 2 điều này, Hiệu trưởng các trường xác định tiêu chí xét tuyển và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tiến hành thu hồ sơ dự tuyển."

2. Khoản 2 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Thời gian quy định cho kỳ thi tuyển sinh TCCN là 3 ngày: ngày đầu làm thủ tục dự thi, ngày thứ hai làm bài thi và ngày cuối cùng dự trữ cho trường hợp cần thiết. Thời gian làm bài thi cho mỗi môn từ 90 phút đến 150 phút (trừ các môn thi năng khiếu). Thời gian làm bài thi và lịch thi của các môn thi do Chủ tịch HĐTS trường quy định."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở đào đạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Nhân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.