• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 11/04/2014
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 09/2006/QĐ-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 26 tháng 1 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo quyết định

số 2056/QĐ-PC ngày 06 tháng 8 năm 1996

__________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ - CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ- CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Căn cứ vào tình hình thực tế việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định số 2056/QĐ-PC ngày 06 tháng 8 năm 1996;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định số 2056/QĐ-PC ngày 08 tháng 6 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Điều 2.

1. Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và trách nhiệm của cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính tổ chức thực hiện và hoàn thành việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong thời hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này; tổng hợp tình hình báo cáo Bộ hàng Quý để giải quyết kịp thời các vướng mắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đào Đình Bình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.