• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 30/05/2009
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 68/2005/QĐ-BGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 9 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ- CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố các tuyến đường thủy nội địa quốc gia như Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam tổ chức quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia được công bố tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2006. Quyết định này thay thế Quyết định số 1731/QĐ-PC-VT ngày 10 tháng 07 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục sông, kênh thuộc trung ương quản lý và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam chịu trách nhiệm bàn giao đúng thời hạn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan để công bố và tổ chức quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường thủy nội địa thuộc Danh mục có quy định thời hạn chuyển thành đường thủy nội địa địa phương.

3. Đối với các tuyến đường thủy có phân công phạm vi quản lý giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường sông Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ Danh mục đường thủy nội địa quốc gia ban hành kèm theo Quyết định này để bàn giao phạm vi không thuộc trách nhiệm quản lý của mình; việc bàn giao giữa Cục Đường sông Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện xong trước ngày 01 tháng 04 năm 2006.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đào Đình Bình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.