• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2009
BỘ NỘI VỤ
Số: 09/2009/TT-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học

__________________

 

Căn cứ nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại công văn số 5775/BYT-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học;

Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học, bao gồm:

1. Kỹ thuật viên chính y        – Mã số: 16.284

2. Kỹ thuật viên y                 – Mã số: 16.285

3. Kỹ thuật viên cao đẳng y   – Mã số: 16.286

4. Kỹ thuật viên trung cấp y   – Mã số: 16.287

5. Kỹ thuật viên sơ cấp y      – Mã số: 16.288

Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành kỹ thuật y học.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bãi bỏ quy định về chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học được quy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, gồm có:

1. Kỹ thuật viên cao cấp y  – Mã số: 16.126

2. Kỹ thuật viên chính y      – Mã số: 16.127

3. Kỹ thuật viên y               – Mã số: 16.128

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.