• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/04/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 30/05/2008
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 14/2008/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số: 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số: 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ quyết định số: 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức thuế và thẩm quyền điều chỉnh mức thuế xe ô tô đã qua sử dụng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng chở từ 15 người trở xuống(kể cả lái xe), như sau:

 

 

 

 

Mô tả mặt hàng

Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Đơn vị tính

 

Mức thuế(USD)

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

     

- Dưới 1.000cc

8703

Chiếc

3.000,00

- Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc

8703

Chiếc

7.000,00

- Từ 1.500cc đến 2.000cc

8703

Chiếc

9.000,00

- Trên 2.000cc đến dưới 2.500cc

8703

Chiếc

13.500,00

- Từ 2.500cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

15.000,00

- Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

18.000,00

- Trên 4.000cc đến 5.000cc

8703

Chiếc

26.400,00

- Trên 5.000cc

8703

Chiếc

30.000,00

2. Xe chở từ 6 người đến 9 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

     

- Từ 2.000cc trở xuống

8703

Chiếc

8.100,00

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

8703

Chiếc

12.600,00

- Trên 3.000cc đến 4.000cc

8703

Chiếc

16.000,00

- Trên 4.000cc

8703

Chiếc

24.000,00

3. Xe chở từ 10 người đến 15 người, kể cả lái xe, có dung tích xi lanh:

     

- Từ 2.000cc trở xuống

8702

Chiếc

7.200,00

- Trên 2.000cc đến 3.000cc

8702

Chiếc

10.800,00

- Trên 3.000cc

8702

Chiếc

15.000,00

 

 

Điều 2. Quyết định này thay thế quyết định số: 92/2007/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.