• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 110/2010/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

_________________________________________________________

Căn c Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khu s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Nghị định s 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhp khu;

Căn cLut Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Hải quan; Nghị định s 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 ca Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn c Nghị định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chc của Bộ Tài chính;

Thc hiện chỉ đo của Thủ ng Chính phtại công văn số 3899/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 v việc thuế xe ô thiết kế chở tiền trên s ý kiến thống nhất của Ngân ng Nhà nước Việt Nam tại công văn s 5658/NHNN-PHKQ ngày 29 tháng 7 năm 2010;

Bộ Tài chính hưng dẫn việc xác nhận thông quan mặt ng xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi như sau:

Điều 1. Điều kiện áp dụng.

Xe thiết kế ch tiền được phân loại vào nhóm 87.05 nếu đáp ng các điu kin sau:

1. xác nhận bng văn bản của Ngân ng Nhà nước Việt Nam theo Mu ban hành kèm theo Thông tư này v đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế ch tiền do Ngân ng Nhà nước Việt Nam quy định (Giấy xác nhận ghi số trang, các trang được đóng dấu giáp lai lp thành 4 bản: 02 bn giao doanh nghiệp nhập khẩu (01 bản để doanh nghiệp nhập khu np cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhp khu, 01 bản để doanh nghiệp nhập khẩu lưu), Ngân ng Nhà nước Việt Nam lưu 02 bản).

2. Đối ng s dụng loại xe thiết kế ch tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn v trực thuc; Các Tổ chc Tín dụng; Kho bạc Nhà c; Ngân hàng phát triển Việt Nam

Điều 2. Tổ chức thc hin.

1. Doanh nghiệp nhập khu xe thiết kế ch tiền khi nhập khẩu, ngoài các chng từ quy định chung đối với hàng hoá nhập khẩu cn xuất trình cho cơ quan hải quan xác nhận của Ngân hàng Nhà nưc Việt Nam về việc đáp ng tiêu chun xe thiết kế ch tiền theo quy định của Ngân ng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

2. Chậm nht 3 tháng ktừ thi điểm hoàn thành thủ tục hải quan, doanh nghip nhp khu phải gửi cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam bản photocopy hoá đơn bán hàng cho các đối tưng s dng loại xe thiết kế chở tin nêu tại khon 2, Điều 1 Thông này có xác nhn của doanh nghip nhập khu để Ngân hàng nhà nước Việt Nam lưu, theo dõi quản lý.

3. Các tng hp không đáp ng các điều kiện nêu tại Điều 1 Thông này hoc chuyn đổi mc đích s dụng, thay đổi đối tượng s dụng thì phải thc hiện np thuế cho cơ quan Hải quan theo chủng loại nhp khu ơng ng vi s hàng hoá tại Biểu thuế nhập khu ưu đãi thuế suất thuế nhp khu hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lc thi hành sau 45 ngày k t ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.