• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/1992
  • Ngày hết hiệu lực: 27/05/1999
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 03/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 8 tháng 1 năm 1992

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty

___________________________

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 8 ngày 21/12/1990 đã thông qua Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty; ngày 23/7/1991 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định 221/HĐBT và 222/HĐBT cụ thể hoá một số điểm trong hai luật nói trên.

Để thực hiện nghiêm chỉnh Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty cũng như các Nghị định kèm theo của Hội đồng Bộ trưởng, thống nhất quản lý trong địa bàn tỉnh;

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị một số điểm cụ thể sau:

1. Các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh ( hộ cá thể, hộ tiểu chủ, xưởng, cửa hàng, xí nghiệp, các tổ hợp, Công ty liên doanh..) được thành lập theo Nghị định 27/HĐBT ngày 09/3/1988; Nghị định 146/HĐBT ngày 24/9/1988; Nghị định 170/HĐBT ngày 17/11/1988; Nghị định 28/HĐBT ngày 22/3/1989 đang hoạt động sản xuất kinh doanh có mức vốn bằng và lớn hơn hớn vốn pháp định quy định tại Nghị định 221/ HĐBT và 222/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng do Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty điều chỉnh; phải làm lại thủ tục để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy phép thành lập, sau đó đăng ký kinh doanh tại Trọng tài kinh tế tỉnh Lào Cai.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Mỗi tổ chức cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và Công ty (kể cả trường hợp đặt chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện) phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, điều kiện theo quy định; có ý kiến của sở quản lý huyện ngành về năng lực hành nghề gửi tới Trọng tài kinh tế tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Trọng tài kinh tế tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập tờ trình báo cáo Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh để Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy thành lập, hoặc từ chối cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty, chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Sau khi doanh nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy thành lập Trọng tài kinh tế tỉnh thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật và hướng dẫn của trọng tài kinh tế Nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Sở Tư pháp chủ trì lập kế hoạch triển khai trong tháng 01/1992.

+ Phối hợp với Trọng tài kinh tế tỉnh phổ biến nội dung của hai luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty và các văn bản kèm theo cho các ngành, Thường trực Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các huyện, thị trong tỉnh.

+ Rà soát các văn bản của tỉnh, của các ngành đã ban hành trong việc cấp giấy phép thành lập, cấp đăng ký kinh doanh để trình Uỷ ban nhân đan tỉnh sửa đổi những quy định chưa phù hợp Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản mới, quy định cụ thể để thực hiện.

+ Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (đài, báo) tuyên truyền, phổ biến nội dung của hai Luật, Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, quy định của địa phương sâu rộng trong các thành phần kinh tế và trong nhân dân.

b. Trọng tài kinh tế tỉnh ngoài việc phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hai luật chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cấp có chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Hoàn thành mẫu giấy thành lập doanh nghiệp tư nhân, Chi nhánh văn phòng đại diện trình Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt thống nhất in ấn và quản lý.

+ Tiếp nhận thẩm tra hồ sơ, trình Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh xét cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân về Công ty, Chi nhánh văn phòng đại diện.

+ Lập kế hoạch kinh phí, chuẩn bị đầy đủ biểu mẫu, sổ đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất chung toàn quốc, thực hiện cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng luật định.

c. Sở Thương mại và du lịch và các sở quản lý chuyên ngành khác trước đây được giao thêm nhiệm vụ cấp giấy phép hành nghề, cấp đăng ký kinh doanh, trong tháng 2/1992 phải rà soát phân loại xong các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp tư nhân và Công ty lập lại thủ tục như Điều 2 đã nêu trên.

Các đối tượng có vốn dưới mức vốn pháp định được quy định tại hai Nghị định 221/ HĐBT và 222/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng thực hiện như trước đây theo hướng dẫn của các chuyên ngành kinh tế kỹ thuật Bộ thương mại và Du lịch cho đến khi Hội đồng Bộ trưởng có hướng dẫn cụ thể.

- Các sở quản lý chuyên ngành: Xây dựng, Thuỷ lợi, Giao thông, Công nghiệp, Y tế, Giáo dục, Điện lực, Nông lâm nghiệp chỉ đạo các ngành thực hiện nghiêm chỉnh hai luật Doanh nghiệp và công ty, có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận năng lực hành nghề, giám định luận chứng kinh tế kỹ thuật và đề án kinh doanh của tổ chức và cá nhân hoạt động kinh tế ngoài quốc doanh để làm cơ sở cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép thành lập; chịu trách nhiệm trước tỉnh về xác nhận đó.

- Các sở ban ngành: Tư pháp, Trọng tài kinh tế, Tài chính, Thuế, Thống kê và các ngành có liên quan triển khai nhiệm vụ được giao tổng hợp báo cáo về Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo chung.

4. Thời gian thực hiện

a. Theo trình tự thời gian, yêu cầu các ngành các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Tháng 01/1992 hoàn thành việc phổ biến nội dung các văn bản, chuẩn bị điều kiện thực hiện.

- Tháng 02/1992 hoàn thành hồ sơ, chuyển tới Trọng tài kinh tế tỉnh để trình tỉnh cấp giấy phép.

- Tháng 03/1992 Trọng tài kinh tế tỉnh tiếp tục trình tỉnh để cấp giấy phép thành lập.

- Từ ngày 01/4/1992 Trọng tài kinh tế tỉnh tiến hành cấp đăng ký kinh doanh theo Luật định, Các doanh nghiệp tư nhân và công ty đang hoạt động hoặc mới thành lập đều phải thực hiện theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng và Điểm 2 chỉ thị này.

b. Các cơ quan quản lý ngành, Trọng tài kinh tế, thuế, quản lý thị trường của tỉnh, huyện thực hiện kiểm tra và xử lý bằng xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật các vi phạm sau đây:

- Những hộ kinh doanh có vốn kinh doanh lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định cho ngành nghề đó mà không có giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Những đơn vị, tổ chức được thành lập và hoạt động theo hình thức Công ty, tổ hợp, liên doanh mà không có giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh.

- Những doanh nghiệp tư nhân và công ty hoạt động kinh doanh không đúng với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

5. Chỉ thị này được quán triệt đến mọi ngành, mọi cấp và được phổ biến, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi người thực hiện. Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện thị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này. Trọng tài kinh tế tỉnh có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo định kỳ.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Ngọc Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.