• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 16/11/2008
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 182/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 21 tháng 5 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành một số chính sách ưu đãi cho hoạt động đầu tư - kinh doanh tại khu Công viên Nhạc Sơn

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 143/TT-TCVG ngày 06 tháng 4 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết đinh này Bản quy định về một số chính sách ưu đãi cho hoạt động đầu tư - kinh doanh tại khu Công viên Nhạc Sơn.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty Môi trường và Đô thị căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vạn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.