• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/05/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 07/06/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 170/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 6 tháng 5 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá sàn phòng nghỉ trên địa bàn huyện Sa Pa

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/UBTVQH 10 ngày 26/4/2002;

Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại văn bản số 144/TC-VG ngày 25/3/2003; đề nghị của UBND huyện Sa Pa tại Tờ trình số 72/TT-UB ngày 25/2/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định mức giá sàn cho từng loại phòng nghỉ của từng loại cơ sở lưu trú được xếp hạng trên địa bàn huyện Sa Pa như sau:

Cơ sở lưu trú xếp hạng

Phòng nghỉ loại 1

Phòng nghỉ loại 2

Phòng nghỉ loại 3

Mùa hè thu

Mùa đông xuân

Mùa hè thu

Mùa đông xuân

Mùa hè thu

Mùa đông xuân

2 sao

250.000

170.000

180.000

120.000

150.000

100.000

1 sao

180.000

120.000

150.000

100.000

120.000

80.000

A

120.000

80.000

100.000

70.000

80.000

50.000

B

100.000

70.000

80.000

50.000

60.000

40.000

C

80.000

50.000

60.000

40.000

 

 

* Mùa hè thu quy định từ 16/4 đến 15/10 hàng năm

Mùa đông xuân quy định từ 16/9 đến 15/4 hàng năm

* UBND huyện Sa Pa rà soát, phân xếp loại phòng trong từng cơ sở lưu trú đã được xếp hạng, tổng hợp gửi Sở Thương mại và Du lịch xem xét ra quyết định công nhận phân xếp loại phòng cho từng cơ sở lưu trú để làm căn cứ thực hiện.

* Các cơ sở lưu trú phải đăng ký giá cho thuê phòng với UBND huyện Sa Pa và phải niêm yết công khai giá cho thuê phòng tại cơ sở lưu trú.

Điều 2. Giao cho UBND huyện Sa Pa hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Kim

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.