• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/10/2008
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-CỤC CHĂN NUÔI
Số: 7857/QĐ-CN-TACN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 31 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

______________________

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI

Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thi hành Nghị định số 15-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, TACN.

CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 Hoàng Kim Giao


 

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số  7857/QĐ-CN-TACN  ngày 31  tháng 10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi)

1. Quy định chung

1. Quy chế này dùng để đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi (TACN) có khả năng kiểm tra, thử nghiệm đánh giá chất lượng TACN phục vụ công tác quản lý chất lượng trong lĩnh vực này.

2. Các phòng thử nghiệm có khả năng phân tích kiểm tra chất lượng TACN trong và ngoài ngành nông nghiệp phải đăng ký tham gia với Cục Chăn nuôi. Khi có quyết định chỉ định đủ năng lực, phòng thử nghiệm mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu kiểm tra về lĩnh vực TACN.

3. Căn cứ để công nhận phòng thử nghiệm gồm:

- Quy định về yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi, ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-CN-TACN, ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

- Các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chỉ tiêu phòng thử nghiệm đăng ký tham gia kiểm nghiệm.

4. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định:

Hiệu lực của quyết định chỉ định là 2 năm kể từ ngày ký. Trước thời hạn hết hiệu lực 2 tháng, nếu muốn được tiếp tục hoạt động, phòng thử nghiệm hoặc tổ chức mà phòng thử nghiệm là một bộ phận phải làm đơn xin được chỉ định lại.

2. Đăng ký đề nghị được chỉ định phòng thử nghiệm

1. Hồ sơ xin đăng ký được chỉ định gồm:

a) Đơn xin được chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng TACN (phụ lục 1).

b) Báo cáo khả năng hoạt động của phòng thử nghiệm (phụ lục 2).

2. Hồ sơ lập thành 2 bộ, gửi về Cục Chăn nuôi; trong phạm vi 15 ngày Cục Chăn nuôi sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

3. Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Chăn nuôi sẽ có trách nhiệm thành lập Hội đồng đánh giá. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung cần bổ sung để hoàn chỉnh.

3. Đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm

1. Đánh giá phòng thử nghiệm.

a) Việc đánh giá phòng thử nghiệm được thực hiện thông qua hoạt động của Hội đồng đánh giá. Hội đồng bao gồm các chuyên gia kỹ thuật và cán bộ quản lý chuyên ngành do Cục Chăn nuôi thành lập.

b) Nội dung đánh giá, bao gồm:

- Đánh giá sự phù hợp theo “Quy định yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi” ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-CN-TACN ngày 31/10/2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

- Xác định về phương pháp thử và độ chính xác đối với từng chỉ tiêu mà phòng thử nghiệm xin đăng ký được chỉ định.

c) Trình tự đánh giá

- Xem xét hồ sơ, sổ sách, tài liệu của phòng thử nghiệm.

- Đánh giá trực tiếp tại phòng thử nghiệm về các điều kiện của phòng thử nghiệm theo nội dung của yêu cầu chung được quy định tại Quyết định số 186/QĐ-CN-TACN ngày 31/10/2008 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi.

- Kiểm tra độ chính xác của phép thử và kỹ năng chuyên môn của nhân viên phòng thử nghiệm.

- Hội đồng báo cáo kết quả đánh giá cho Cục Chăn nuôi bằng văn bản (phụ lục 3) và Biên bản kết luận của Hội đồng (phụ lục 4).

d) Chỉ định

- Căn cứ kết quả đánh giá và biên bản kết luận của Hội đồng, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng TACN.

- Đối với cơ sở chưa đủ điều kiện, Cục Chăn nuôi có văn bản thông báo lý do để đơn vị có biện pháp khắc phục, bổ sung cần thiết.

4. Quyền và trách nhiệm của phòng thử nghiệm được chỉ định.

a) Quyền:

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân gửi mẫu TACN cung cấp hồ sơ và các tài liệu liên quan đến mẫu gửi nếu thấy cần thiết.

- Tiến hành kiểm tra chất lượng TACN theo các chỉ tiêu yêu cầu mà Phòng  thử nghiệm đã được công nhận.

- Thu và quản lý phí kiểm tra chất lượng theo qui định hiện hành.

b) Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết quả kiểm tra chất lượng TACN do mình thực hiện.

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện việc kiểm tra chất lượng TACN trong phạm vi được chỉ định, trong đó dành ưu tiên cho những trường hợp đột xuất mà các cơ quan quản lý Nhà nước có yêu cầu.

- Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm và sổ sách có liên quan theo qui định và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Khi có những thay đổi về trụ sở làm việc, phạm vi kiểm tra, trang thiết bị, nhân lực v.v… liên quan đến lĩnh vực kiểm tra đã đăng ký phải báo cáo chi tiết với Cục Chăn nuôi.

5. Quản lý hoạt động phòng thử nghiệm

1. Định kỳ hoặc đột xuất, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm tổ chức kiểm tra đối với các hoạt động chuyên môn của phòng thử nghiệm được chỉ định.

2. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp số liệu kết quả của phòng thử nghiệm được chỉ định.

3. Xử lý những sai phạm của phòng thử nghiệm được chỉ định: 

- Tùy theo mức độ sai phạm về kỹ thuật, Cục Chăn nuôi có thể ra quyết định đình chỉ từng phần hoặc toàn bộ hiệu lực của quyết định chỉ định cho tới khi phòng thử nghiệm khắc phục được các sai sót đó.

- Trường hợp các sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, Cục Chăn nuôi sẽ lập hồ ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định phòng thử nghiệm và thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện

- Phòng Thức ăn chăn nuôi - Cục Chăn nuôi và các phòng thử nghiệm hoặc tổ chức mà phòng thử nghiệm trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện những điều trong quy chế thuộc phạm vi đơn vị mình phụ trách.

- Khi có Quyết định chỉ định công nhận phòng thử nghiệm, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm công bố công khai tên, địa chỉ, các chỉ tiêu và phương pháp phân tích của phòng thử nghiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website Cục Chăn nuôi.

- Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh những vướng mắc đề nghị các phòng thử nghiệm, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Cục Chăn nuôi xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

                                                                                 

                                                                                 

 

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.