• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2008
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 8577/BTC-CST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 22 tháng 7 năm 2008

V/v lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

________________

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Trả lời công văn số 1254/BXD-KTXD ngày 30/06/2008 của Bộ Xây dựng đề nghị cho phép áp dụng thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mức thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư hành nghề xây dựng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng: Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn mới về lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, cho phép cơ quan có chức năng cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mức thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư hành nghề thiết kế công trình xây dựng quy định tại điểm 2-b mục I Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm tổ chức thu, nộp và quản lý, sử dụng tiền tệ phí thu được theo đúng quy định tại mục II Thông tư số 43/2003/TT-BTC nêu trên

Việc thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo công văn này được thực hiện đến hết năm 2008. Đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 43/2003/TT-BTC trong thời gian qua; căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về phí và lệ phí, để phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2003/TT-BTC cho phù hợp.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Xây dựng được biết, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: NSNN, HCSN, PC;
- Lưu: VT, CST (CST3)

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.