• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/1997
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 20/1997/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 22 tháng 1 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

 “Về việc đổi tên các DNNN”

________________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  -  Căn cứ Luật tổ chức HĐND ngày 21/6/1994;

Căn cứ luật DNNN ngày 20/4/1995;

Căn cứ Chỉ thị 857/TTg ngày 15/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-UB ngày 31/12/1996 của UBND tỉnh Hải Hưng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp hoạt động bình thường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Đổi tên các DNNN (có danh sách kèm theo) cho phù hợp với tên và sự quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên. Các DNNN còn lại không phải làm thủ tục đổi tên.

- Công an tỉnh khẩn trương đổi lại con dấu của các doanh nghiệp (kể cả các DN được đổi tên như trên và các doanh nghiệp không đổi tên) cho phù hợp với tên tỉnh mới.

Các đơn vị kinh tế phụ thuộc nằm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm đề án tổ chức lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo Luật định, để trình UBND tỉnh xem xét. Quyết định thành lập DNNN độc lập vào thời gian thích hợp.

Điều II: Các doanh nghiệp được đổi tên ghi trong Điều I trên đây phải làm thủ tục đăng ký tên mới tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên theo đúng quy định của Pháp luật; đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.

Điều III: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh và Giám đốc các DNNN căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Phú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.