• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/1997
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 68/1997/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 14 tháng 2 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

 “V/v thành lập Công ty xây dựng đê kè thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên ”

________________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 92/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ thông tư liên bộ số 07/CB-TT ngày 24/4/1996 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban Tố chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định trên đây;

Căn cứ Thông báo số 07/TB-TU ngày 30/1/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập các đơn vị quản lý Nhà nước chuyên ngành và sự nghiệp trực thuộc các Sở, thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

Theo đề nghị của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Hưng Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Công ty Xây dựng đê kè thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

Công ty Xây dựng đê kè là một doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo luật doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2: Công ty Xây dựng đê kè thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên có nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thi công đắp đê, lấp đầm ao, thùng vũng sát chân đê Sông Hồng và Sông Luộc bằng cơ giới và thủ công.

- Hàng năm, tu bổ các kè để đảm bảo an toàn chông lũ lụt.

- Tu bổ các công dưới đê, khoan phụt vữa và xử lý những tổ mối trong thân đê, hạn chế tối đa mạch đùn, mạch sủi thẩm lậu trong mùa mưa lũ.

- Xây dựng các trạm bơm theo phương thức khoán thầu hoặc đấu thầu.

- Tu sửa công trình thuỷ lợi hiện có và kiên cố hoá hệ thông kênh mương bằng vật liệu cứng.

- Xây dựng các công trình giao thông nằm trên cụm công trình thuỷ lợi trong địa bàn tỉnh, tham gia nhận thầu hoặc đấu thầu các công trình ngoài tỉnh theo quy chế quản lý xây dựng hiện hành.

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Xử lý những sự cố phức tạp xẩy ra trong mùa mưa lũ.

Điều 3: Tổ chức bộ máy của Công ty đê kè thuỷ lợi gồm có:

- Giám đốc Công ty

- Từ 1 đến 2 Phó giám đốc Công ty

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc:

+ Phòng Tổ chức hành chính

+ Phòng kế hoạch kỹ thuật

+ Phòng tài vụ

+ Các đội sản xuất

+ Đội khoan phụt vữa

+ Các đội thi công xây lắp

Lao động của Công ty chủ yếu là lực lượng của Công ty đê kè Hải Hưng chia tách về. Khi cần được hợp đồng lao động ngắn hạn nhân công tại chỗ.

Điều 4: Các ông; (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đõc sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Ngân hàng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Phú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.