• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 59/2000/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Phòng Quản lý du lịch trực thuộc Sở Thương Mại – Du lịch tỉnh Hưng Yên

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10-5-1997;

 - Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP ngày 27-01-2000 của Bộ Thương mại và Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương;

- Theo đề nghị của Sở Thương mại – Du lịch tại Tờ trình số 867/TT-TMDL ngày 28-9-2000 và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 420/TT-TCCQ ngày 11-10-2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý du lịch trực thuộc Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Hưng Yên.

Phòng Quản lý du lịch là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể của phòng thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Tổng cục Du lịch.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại – Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Phú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.