• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 61/2000/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2001

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

 Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22-6-1994;

 Thi hành Quyết định số 123/2000/QĐ-TTg ngày 02-11-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2001;

 Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2001 cho các huyện, thị xã thuộc các đối tượng sau:

 - Nam thanh niên trong lứa tuổi gọi nhập ngũ

 - Nữ thanh niên từ tròn 18 đến 20 tuổi.

 Chỉ tiêu cụ thể có phụ lục kèm theo 

Điều 2. Thời gian giao nhận quân:

 - Đợt I: Giao cho Bộ quốc phòng và Bộ công an ngày 08-2-2001

 - Đợt II: Giao cho Bộ công an từ ngày 05 đến ngày 10-10-2001 

Điều 3. Tiêu chuẩn tuyển chọn, chính sách miễn, hoãn, cách thức tiến hành thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn của Bộ quốc phòng.

 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hiệp đồng với các ngành, các đơn vị nhận quân, hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện. 

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Sở Y tế, Tài chính vật giá, các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.