• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 2256/2000/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 7 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Căn cứ Công điện số 998/CP-VII ngày 2-11-2000 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra nhà nước tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gồm các ông sau:

1. Trưởng đoàn: Ông Đoàn Trọng Đĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó trưởng đoàn: Ông Đoàn Văn Sơn, Chánh thanh tra nhà nước tỉnh.

3. Các thành viên:

- Ông Phạm Văn Thụy, Giám đốc Công an tỉnh.

- Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá.

- Ông Bùi Khánh Đắc, Giám đốc Sở Địa chính.

- Ông Vương Văn Sảng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

- Mời ông Vũ Công Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia đoàn.

Điều 2. Đoàn công tác liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra, phân loại để tập trung giải quyết và chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tại chỗ các khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người còn tồn đọng theo thẩm quyền.

- Xem xét, kết luận và giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc đã được các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã giải quyết nhưng còn khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện tốt các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 998/CP-VII ngày 2-11-2000 và hướng dẫn của Tổng thanh tra nhà nước.

- Các ngành thành viên đoàn công tác cử cán bộ chuyên viên có kinh nghiệm để lập tổ công tác giúp đoàn giải quyết công việc.

- Khi giải quyết công việc, đoàn công tác được yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, huyện, thị xã cử cán bộ chuyên môn tham gia tổ công tác giải quyết công việc có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể của tổ chuyên viên và các thành viên đoàn công tác do Trưởng đoàn công tác liên ngành quyết định.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên đoàn công tác liên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Phú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.