• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 2259/2000/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 7 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp tỉnh Hưng Yên

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 60/TT-SXD ngày 03-10-2000.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp tỉnh Hưng Yên gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Đoàn Trọng Đĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có dự án đầu tư công nghiệp.

3. Ủy viên:

- Ông Nguyễn Khát Hải, Giám đốc Sở Xây dựng.

- Ông Bùi Khánh Đắc, Giám đốc Sở Địa chính.

- Ông Đặng Đình Quân, Giám đốc Sở Công nghiệp.

- Ông Đặng Văn Kiểu, Phó Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá

- Ông Doãn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Ông Bùi Xuân Bài, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Lê Đức Thuận, Trưởng ban quản lý dự án chuyên ngành công nghiệp – xây dựng là ủy viên thường trực.

 Điều 2. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp – xây dựng tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp trên địa bàn theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của tỉnh và theo yêu cầu tiến độ của chủ dự án.

 Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế toán và đầu tư, Tài chính vật giá, Xây dựng, Địa chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Phú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.