• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 20/2000/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2000

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc tăng cường quản lý, cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ,

sử dụng các loại pháo, quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

_________________________

Thời gian gần đây ở một số tỉnh, thành phố xuất hiện trở lại tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo và đồ chơi của trẻ em có tính chất kích động bạo lực, nguy hiểm, các lực lương chức năng đã thu giữ một số lượng lớn pháo và đồ chơi đã bị cấm, do nước ngoài sản xuất. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ đầu năm đến nay đã phát hiện, bắt giữ một số đối tượng vi phạm Chỉ thị số 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Qua vận động quần chúng nhân dân đã tự giác giao nộp và chủ động phát hiện, báo cáo cho các cơ quan chức năng thu giữ được nhiều loại vũ khí vật liệu nổ... Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào bảo vệ an toàn hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 và Đại hội Đảng các cấp.

Để tiếp tục duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05/CP và Nghị định số 47/CP của Chính phủ về việc tăng cường quản lý, cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo và vật liệu nổ, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui Tết, đón giao thừa thiên niên kỷ, đón xuân Tân Tỵ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Hưng Yên, Đài phát thanh – truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh của các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn; ngành Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường Tiểu học, Phổ thông cơ sở, Phổ thông trung học và trung học chuyên nghiệp... mở đợt tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 406/TTg, Nghị quyết số 05/CP, Nghị định số 47/CP của Chính phủ về việc cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng các loại pháo, tăng cường quản lý thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Từng bước nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, giúp cho họ hiểu và tự giác chấp hành, đồng thời tích cực đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phương và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, duy trì thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định nêu trên.

3. Công an tỉnh có kế hoạch chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm đã cấm.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh căn cứ chức năng, chỉ đạo việc kiểm tra, quản lý, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Nghị định số 47/CP và Kế hoạch liên ngành số 85/LN-CA-QS ngày 17-9-1999 giữa hai lực lượng Công an – Quân sự, đồng thời có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý số vũ khí quân dụng, các loại bom, mìn, lựu đạn, vật liệu nổ ... do các tổ chức cá nhân giao nộp.

5. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, thu, nộp và đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm Chỉ thị số 406/TTg, Nghị quyết số 05/CP, Nghị định số 47/CP của Chính phủ sẽ được khen thưởng. Tổ chức cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường.

6. Các sở ban ngành đoàn thể và chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để thực hiện tốt công tác quản lý pháo, vũ khí và vật liệu nổ. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các thành viên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ của cơ quan, đơn vị tự giác thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, đồng thời tích cực đấu tranh phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã... căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao cho Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Huy

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.