• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2002
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 52/2002/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc điều chỉnh một phần nội dung mục 1B khoản 1 Điều 1 quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt sự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000; Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 27/12/2000 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, số 63/2000/QĐ-UB ngày 27/12/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định một số điểm cụ thể về đấu thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp các công trình của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1455/KH-ĐT ngày 5/11/2002, ý kiến đề nghị của các Sở Tài chính – Vật giá, Xây dựng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh và nhằm tăng cường việc phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một phần nội dung mục 1b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2002 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơmời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

1- Tiết hai, ba mục 1b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh quy định là:

+ Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thẩm định và trình duyệt trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án.

+ Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên (kể cả dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng nhưng tính chất công trình quan trọng có yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật), sau khi nhận đủ hồ sơ, trong vòng 7 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo thông qua Ban chỉ đạo hoặc phối hợp với sở Xây dựng (đối với dự án quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng) để báo cáo thông qua Hội đồng tư vấn kiến trúc của tỉnh.

Nay điều chỉnh như sau:

+ Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thẩm định và trình duyệt trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án.

+ Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 2 tỷ đồng trở lên (kể cả dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ đồng nhưng tính chất công trình quan trọng có yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật), sau khi nhận đủ hồ sơ, trong vòng 7 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo thông qua Ban chỉ đạo hoặc phối hợp với sở Xây dựng (đối với dự án quy hoạch, xây dựng công trình dân dụng) để báo cáo thông qua Hội đồng tư vấn kiến trúc của tỉnh (sau đây gọi tắt là HĐTVKT).

2- Các điều khoản khác tại Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên không thay đổi.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT; các chủ đầu tư, thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.