• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/04/2019
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 292/2011/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 9 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ

__________________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2025/TTr-UBND ngày 25/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp ngày công và tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ được hưởng theo quy định tại Điều 47 và Điều 49, Luật Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

1. Mức trợ cấp ngày công lao động bằng 0,08 mức lương tối thiểu chung.

2. Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung.

3. Trong thời gian trực sẵn sàng chiến đấu và thời gian tham gia huấn luyện hoặc khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú mà không có điều kiện đi về trong ngày, được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam quy định cùng thời điểm.

4. Thời gian áp dụng mức trợ cấp ngày công và tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ, từ ngày 01/01/2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Chế độ chính sách khác đối với dân quân tự vệ thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08/12/2011, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Tạ Hồng Quảng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.