• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2010
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 03/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 1 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về Sửa đổi một số điểm của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết

đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu

đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên

_________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 73/TTr-SKHĐT ngày 18/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một điểm của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Quy chế) như sau:

1. Thay cụm từ “bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (sau đây gọi là bộ phận một cửa)” tại điểm 1.1 khoản 1 bằng cụm từ “Phòng đăng ký kinh doanh”.

2. Thay cụm từ “bộ phận một cửa” tại các điểm 2.1, 2.2 khoản 2 và tại dòng thứ 2 từ dưới lên của điểm 2.3 khoản 2 bằng cụm từ “Phòng đăng ký kinh doanh”.

3. Thay cụm từ “cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc bộ phận một cửa” tại dòng thứ 2 từ trên xuống của điểm 2.3 khoản 2 bằng cụm từ “Phòng đăng ký kinh doanh”.

Điều 2. Bổ sung cụm từ “Giám đốc” vào trước cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu tư” tại phần căn cứ của quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn Phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.