• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2013
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 49/2012/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

______________________

 

Căn cứ Nghị định s95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Công Thương

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật s 68/2006/QH11 ngày 21 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa s 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định s127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định s132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định s107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Ký hiệu: QCVN 10: 2012/BCT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 14 tháng 02 năm 2013.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (trạm cấp LPG) đã xây dựng hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu không đáp ứng được các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng ban hành kèm theo Thông tư này thì phải áp dụng các biện pháp an toàn tăng cường quy định tại Điều 11 Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

2. Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, chủ sở hữu các trạm cấp LPG không đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi lắp đặt trạm cấp LPG xem xét, quyết định.

Điều 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Dương Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.