• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/04/2004
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 37/2004/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 16 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam

_______________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL - UBTVQH ngày 26/4/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ - CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/ NĐ - CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 104/QĐ - BVGCP ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành “Điều lệ hoạt động của Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam”.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ...37... /2004/QĐ - BTC ngày ..16...  tháng ...4..... năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

_________________________________

 CHƯƠNG I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Tài chính, có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá, cung cấp các thông tin, dịch vụ tư vấn thị trường giá cả và nghiên cứu ứng dụng khoa học trong lĩnh vực thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: THE SOUTHERN INFORMATION AND VALUATION CENTER.

Tên viết tắt: SIVC

Trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Trung tâm

1. Thẩm định giá các loại tài sản, hàng hoá và dự án theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

2. Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học về thẩm định giá, kinh tế thị trường - giá cả và Marketing, các phần mềm tin học về thẩm định giá và quản lý kinh tế;

3. Tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn về thị trường - giá cả, bao gồm: bất động sản, tài sản, hàng hoá, dịch vụ, lao động,  xác định giá trị doanh nghiệp, môi giới chứng khoán, đầu tư và thương mại;

4. Tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp;

5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thẩm định giá và kinh tế thị trường - giá cả theo quy định của pháp luật;

6. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thẩm định giá tại Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan soạn thảo;

7. Được tiếp xúc quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để xúc tiến các hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính;

8. Xuất bản các ấn phẩm thông tin liên quan đến thẩm định giá và kinh tế thị trường - giá cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm:

1. Triển khai các hoạt động quy định tại Quy chế này một cách khách quan, trung thực và đúng quy định của pháp luật;

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá; trong trường hợp kết quả thẩm định không đúng, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện báo cáo tài chính hàng năm và công khai tài chính hàng năm theo quy định của nhà nước;

4. Trả nợ các khoản vay; nộp đầy đủ các khoản thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật;

5. Thẩm định theo yêu cầu của Bộ để phục vụ các nhiệm vụ do Chính phủ giao Bộ Tài chính;

6. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền hạn

Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam có các quyền sau đây:

1. Ký hợp đồng với cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu về thẩm định giá theo quy định của pháp luật;

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu thẩm định giá cung cấp tài liệu, số liệu có liên quan đến công tác thẩm định;

3. Thoả thuận mức giá dịch vụ thẩm định, thông tin và tư vấn với khách hàng;

4. Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước theo pháp luật để tổ chức hội thảo, phổ biến kiến thức và bồi dưỡng kiến thức về thẩm định giá, kinh tế thị trường - giá cả, Marketing và quản trị kinh doanh theo quy định của pháp luật;

5. Cấp chứng chỉ cho các học viên đã qua các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ thẩm định giá hoặc các lớp bồi dưỡng kiến thức về kinh tế thị trường - giá cả do Trung tâm mở theo quy định của pháp luật;

6. Sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của Trung tâm để phục vụ kịp thời các nhu cầu hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

7. Huy động vốn của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp;

8. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên tại các tổ chức, đơn vị trong cả nước để phục vụ cho công tác thẩm định giá và các thông tin về giá;

9. Xây dựng mạng lưới thông tin, xử lý thông tin, phân tích và lưu trữ thông tin thị trường giá;

10. Được hưởng các quyền và thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

1. Phòng Tổ chức hành chính;

2. Phòng Kế toán - tài vụ;

3. Các Phòng nghiệp vụ;

4. Văn phòng đại diện và Chi nhánh.

Việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh và tổ chức các phòng nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể, biên chế, mối quan hệ công tác của các phòng, Văn phòng đại diện và Chi nhánh do Giám đốc Trung tâm  quy định.

Điều 7. Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam có Giám đốc và một số Phó giám đốc. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo khác, thực hiện theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn Giám đốc và Phó giám đốc.

  1. Giám đốc Trung tâm  có nhiệm vụ và  quyền hạn:

a/ Quản lý chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b/ Quản lý trực tiếp, toàn diện đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

c/ Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

d/ Trình Bộ ban hành quy chế tài chính của Trung tâm;

đ/ Ban hành quy chế dân chủ, quy chế trả lương và phân phối thu nhập bảo đảm  công bằng, công khai, dân chủ và theo đúng các quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính;

e/ Được ký kết hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động theo  quy định của pháp luật;

g/ Thực hiện việc nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động cán bộ theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Phó giám đốc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật.

CHƯƠNG IV

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 9. Trung tâm Thông tin và thẩm định giá miền Nam là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Mọi hoạt động tài chính, kế toán, thống kê, trích lập các quỹ, sử dụng các quỹ của Trung tâm thực hiện theo cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRUNG TÂM

Điều 10. Việc tổ chức lại hoặc giải thể Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét và quyết định.

Việc bổ sung, sửa đổi những quy định của Quy chế này do Giám đốc Trung tâm  Thông tin và thẩm định giá miền Nam trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem  xét và quyết định./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.