• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/1996
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1079-TC/QĐ/TCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu thuế đối với trái phiếu chính phủ và

các loại trái phiếu, cổ phiếu khác

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi tức.

Căn cứ vào Nghị định số 72/CP ngày 26 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc ban hành quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ.

Căn cứ vào Nghị định số 120/CP ngày 17/9/1994 của Chính phủ "Ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước".

Căn cứ Quyết định số 445/TTg ngày 23/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 05/CP ngày 20/10/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Các khoản lãi từ trái phiếu kho bạc đối với các đối tượng mua trái phiếu là cá nhân không phải nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng là các đoàn thể, hội quần chúng, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nộp thuế theo Luật định.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Các trái phiếu, tín phiếu đã phát hành và gia hạn trước ngày Quyết định này có hiệu lực được miễn thuế theo thời gian phát hành hoặc thời gian gia hạn.

Điều 3.- Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các đối tượng mua trái phiếu Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.