• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/1997
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 18/1997/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 1 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

(V/v đổi tên, khắc dấu, mở tài khoản các doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sản xuất kinh doanh)

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa IX đã quyết định chia tách tỉnh Hải Hưng thành 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên;

Căn cứ Nghị định số 62/CP ngày 22/9/1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay cho phép các đơn vị sản xuất, kinh doanh của tỉnh Hưng Yên được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản để hoạt động (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép sản xuất kinh doanh;

- Giao cho Ban Tổ chức chính quyền, Công an tỉnh và Ngân hàng làm thủ tục khắc dấu và mở tài khoản cho các đơn vị sản xuất kinh doanh sớm đi vào hoạt động.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành ở tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thước

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.