• Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

  31/05/2018

  15/06/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

  31/05/2018

  15/06/2018

 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

  Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

  31/05/2018

  15/06/2018

 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

  Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  31/05/2018

  15/06/2018

 • Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  11/05/2018

  ...

 • Quyết định 01/2018/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  11/05/2018

  21/05/2018

 • Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  07/05/2018

  21/05/2018

 • Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

  20/04/2018

  02/05/2018

 • Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước tu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

  16/04/2018

  10/05/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.