• Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

  20/07/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

  20/07/2018

  10/08/2018

 • Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

  Về chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa

  18/07/2018

  01/09/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND

  Về việc phân cấp thẩm quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND

  ửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-H ĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  18/07/2018

  01/09/2018

 • Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

  Về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  18/07/2018

  01/08/2018

 • Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015 -2019 trên đại abfn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa

  17/07/2018

  01/08/2018

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà

  02/07/2018

  15/07/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.