• Quyết định 647/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt phương án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  09/04/2007

  09/04/2007

 • Quyết định 16/2007/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  30/03/2007

  09/04/2007

 • Quyết định 14/2007/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn, suất đầu tư và định mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007-2010

  19/03/2007

  29/03/2007

 • Quyết định 14/2007/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn, suất đầu tư và định mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007-2010

  19/03/2007

  29/03/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

  an hành Quy định về thủ tục tiêu hủy gia cầm, gia súc bị dịch bệnh và hỗ trợ hộ chăn nuôi có gia cầm, gia súc bị tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  09/03/2007

  19/03/2007

 • Quyết định 02/2007/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

  15/01/2007

  25/01/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 95/2006/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cấp phát không thu tiền các loại giống cây lương thực, vật tư nông nghiệp, muối iốt, vở học sinh; bán các mặt hàng chính sách xã hội và vận chuyển tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, hải đảo giai đoạn 2006 - 2010

  25/12/2006

  04/01/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 95/2006/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cấp phát không thu tiền các loại giống cây lương thực, vật tư nông nghiệp, muối iốt, vở học sinh; bán các mặt hàng chính sách xã hội và vận chuyển tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, hải đảo giai đoạn 2006 - 2010

  25/12/2006

  04/01/2007

 • Quyết định 95/2006/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cấp phát không thu tiền các loại giống cây lương thực, vật tư nông nghiệp, muối iốt, vở học sinh; bán các mặt hàng chính sách xã hội và vận chuyển tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, hải đảo giai đoạn 2006 - 2010

  25/12/2006

  04/01/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 93/2006/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  06/12/2006

  16/12/2006

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.