Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2013

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định một số nội dung

về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 438/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2020 và ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (18/23 thành viên đồng ý).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đắc Tài