Sign In
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp

và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

     

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 746/TTr-SNN ngày 19 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Công thương, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(Kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

 

 

 

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);

4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Nguyên tắc phân công, phân cấp

Việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Chương II

NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP

 

Điều 4. Phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Giao Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT; cán bộ công chức cấp xã được phân công theo dõi công tác an toàn thực phẩm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất khi có sự cố về an toàn thực phẩm liên quan hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên; thực hiện xử lý các cơ sở vi phạm cam kết theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế cấp huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Quy định này trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định này của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phân công Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn, hướng dẫn cho Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện, nhiệm vụ; tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chế độ báo cáo hiện hành.

3. Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc thực hiện Quy định này của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hằng năm cho các cơ quan quản lý theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện cần thiết để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện trách nhiệm được phân công, phân cấp theo đúng Quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Tham gia ý kiến đối với việc quản lý biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp tại Khoản 2 Điều 4 Quy định này.

2. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, bố trí nguồn lực, kinh phí triển khai công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa phương.

3. Phân công Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Quy định này trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) theo chế độ báo cáo hiện hành.

4. Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc thực hiện Quy định này của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.

2. Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

3. Báo cáo kết quả thực hiện Quy định này về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (qua Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo chế độ báo cáo hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT có trách nhiệm thực hiện ký cam kết và chấp hành đầy đủ các nội dung đã cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, cung cấp thông tin có liên quan khi có dấu hiệu vi phạm gây mất an toàn thực phẩm và chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Hữu Hoàng