Sign In

THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔN THÔN

 

Về việc sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch
69/2000/TTLT/BNN-TCTK

______________________

 

Sau 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch “Hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại” số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê, việc thống kê kinh tế trang trại đã được thống nhất giữa các ngành và các địa phương trong cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá và xây dựng chính sách đối với kinh tế trang trại. Tuy nhiên, trong quá trình thực tiễn xác định tiêu chí đã nảy sinh một số vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của các ngành, các địa phương, nhất là đối với các chủ trang trại. Sau khi bàn bạc và được sự thống nhất của Tổng cục Thống kê:

A. Sửa đoạn đầu của Mục III Thông tư 69/2000/TTLT/BNN-TCTK như sau:

 

III. TIÊU CHÍ ĐỊNH LƯỢNG ĐỂ XÁC ĐỊNH LÀ KINH TẾ TRANG TRẠI.

Một hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trổng thuỷ sản được xác định là trang trại phải đạt một trong hai tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ bình quân 1 năm, hoặc về quy mô sản xuất của trang trại được quy định của Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK.

 

Đối với hộ sản xuất, kinh doanh tổng hợp có nhiều loại sản phẩm hàng hoá của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản thì tiêu chí để xác định trang trại là giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ bình quân 1 năm.

 

1. Giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm:

 

(Thực hiện theo qui định của Thông tư 69/2000/TTLT-BNN-TCTK)

……….

B. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 62/2003/TTLT/BNN-TCTK, ngày 20/5/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê./.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng