Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho

người đang thuê tại tỉnh Khánh Hòa

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.

Căn cứ Nghị định số 61 /CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 84/NQ/HĐND ngày 18/09/1996 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II.

Theo đề nghị của Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trong tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2: Bản quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nha Trang, Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Phạm Văn Chi

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

Thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định 61/CP

ngày 05/07/1994 của chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2144/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I- Tình hình chung:

Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong toàn tỉnh được hình thành một phần lớn chủ yếu do thực hiện các chính sách cải tạo về nhà đất, tiếp quản các công sở cũ và một phần đầu từ xây dựng cải tạo sau năm 1975. Việc quản lý sử dụng quỹ nhà ở chưa được tập trung, còn phân tán ở nhiều cơ quan đơn vị. Qua nhiều năm bố trí sử dụng việc đầu tư sửa chữa nâng cấp không đảm bảo do nguồn thu từ cho thuê không đủ nên chất lượng nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, mặt khác các công trình hạ tầng kỹ thuật cơ sở chưa đầy đủ, đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết còn thiếu cũng ảnh hưởng lớn đến xây dựng phát triển quỹ nhà ở chung trong toàn tỉnh.

Căn cứ các quy định của Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ và tình hình quản lý sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định việc thực hiện bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh nhằm bảo đảm chặt chẽ, thống nhất tạo điều kiện cho người mua tự chủ trong việc cải thiện chỗ ở, đồng thời có nguồn thu để đầu tư cho việc phát triển quỹ nhà ở.

II. Những quy định cụ thể:

II.1. Các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Nhà ở được tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước.

2. Nhà ở có nguồn gốc sở hữu khác được chuyển thành sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Nhà ở được tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước nhưng có một phần tiền góp của cá nhân, tập thể theo thỏa thuận, hoặc nhà theo hợp đồng mua trả góp nhưng chưa trả hết tiền.

II.2. Những loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được xét bán:

1. Nhà ở nằm trong các khu vực quy hoạch xây dựng các công trình khác (quy hoạch xây dựng tính chất không phải để ở) hoặc khu vực cần cải tạo xây dựng lại thành khu nhà ở mới.

2. Nhà chuyên dùng không phải để ở (khách sạn, trường học, kho, ...) mà đang bố trí tạm làm nhà ở.

3. Nhà biệt thự các loại có kế hoạch dùng làm công thự hoặc quy hoạch xây dựng sử dụng vào mục đích khác.

4. Nhà ở nhiều tầng nhiều hộ có cấu trúc kiểu căn hộ không khép kín chưa được cải tạo, sửa chữa lại thành nhà ở căn hộ khép kín, đảm bảo tiện nghi sử dụng. (Nếu tất cả các hộ tại căn nhà đều tự nguyện mua để cùng nhau tự cải tạo lại thành căn hộ khép kín trong điều kiện cụ thể căn nhà đó có thể cải tạo sửa chữa lại được thì xét bán cho các hộ).

II.3. Những loại nhà ở thuộc Nhà nước được xét bán.

1. Trừ các loại nhà ở tại điểm II.2 nói trên, các loại nhà ở khác thuộc sở hữu Nhà nước được xét bán phải phù hợp với đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đầy đủ cơ sở pháp lý xác lập quyền sở hữu nhà nước theo các văn bản quy định hiện hành.

2. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có tranh chấp về sử dụng, sở hữu phải được giải quyết xong bằng văn bản của cấp có thẩm quyền mới xét bán. Nhà thuộc diện cải tạo xã hội chủ nghĩa từ năm 1977 trên toàn tỉnh đã dược quyết định 297/CT ngày 02/10/1991 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) khẳng định là sở hữu nhà nước.

3. Từng ở có sân vườn và nhà biệt thự có diện tích đất rộng.

- Đối với nhà tại nội thành phố, thị trấn diện tích đất lớn hơn 150m2.

- Đối với các xã ngoại thành, thị trấn, miền núi diện tích đất lớn hơn theo quy định của luật đất đai.

Phần diện tích đất vượt trên mức quy định phải được xem xét lập phương án quy hoạch sử dụng lại cho phù hợp mới xét bán:

Nếu phần diện tích vượt mức nêu trên mà phân lô xây dựng tạo lập thêm được căn hộ mới. Hộ có nhu cầu xin mua thì cho mua 01 lô, hộ phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích này bằng 1,5 lần giá đất quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu hộ xin mua không có nhu cầu mua thì giao lại cho tỉnh để giải quyết cho các đối tượng khác.

Nếu phần diện tích vượt định mức nêu trên mà không phân lô tạo dựng thêm được căn hộ. Hộ phải nộp đủ 100% giá đất quy định của tỉnh đối với phần diện tích vượt này.

4. Các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chủ hộ thuê đã tự bỏ kinh phí sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng thêm diện tích nhà theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Phần diện tích cải tạo hoặc xây dựng thêm này nếu phù hợp với quy hoạch thì bán phần diện tích thuê theo hiện trạng kỹ thuật trước khi bên thuê nhà sửa. Phần diện tích cải tạo xây dựng thêm được cấp giấy chứng nhận sở hữu và phải nộp lệ phí theo quy định.

- Nếu phần diện tích hộ thuê tự bỏ kinh phí cải tạo xây dựng lại được phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng không phù hợp với quy hoạch hoặc tính chất kỹ thuật sử dụng của căn nhà sẽ không được công nhận và bên thuê phải thực hiện giải tỏa, thu hồi đất khi có lệnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, việc xem xét đền bù giải tỏa theo các quy định hiện hành.

- Nếu nhà ở các hộ thuê tự sửa chữa cải tạo không có hồ sơ xác định tình trạng kỹ thuật trước khi sửa chữa cải tạo lại (không được phép của cơ quan quản lý có thẩm quyền) thì phải được xác định việc cải tạo sửa chữa nhà của cơ quan quản lý nhà và cơ quan cấp giấy phép xây dựng có thẩm quyền mới được xét bán, cấp chứng nhận sở hữu hoặc đền bù khi xử lý giải tỏa thu hồi đất.

5. Các nhà mua trả góp trước đây từ chế độ cũ mà chưa trả hết tiền mua trả góp:

Nếu hiện nay các hộ mua trả góp đang ở và không thuộc đối tượng về cải tạo nhà đất thì được giải quyết mua trả tiếp, giá nhà ở xác định theo đơn giá nhà ở xây dựng mới tại thời điểm bán, giá đất ở theo bản quy định này. Phần giá trị còn lại phải trả theo hợp đồng cũ được quy đổi tỷ lệ phần trăm để trả tiếp phần còn lại.

Nếu nhà mua trả góp chưa trả hết mà sang nhượng cho người khác ở hoặc chủ nhà mua trả góp là đối tượng thuộc diện cải tạo về nhà đất thì phải được xem xét cụ thể xử lý giải quyết việc hợp thức sử dụng mới được xét bán.

II.4. Đối tượng và điều kiện mua:

1. Người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được mua nhà ở đó nếu có các điều kiện sau:

a. Nhà ở đang thuê thuộc loại nhà được bán.

b. Người thuê ở có hợp đồng thuê nhà chính thức theo quy định

c. Đã trả tiền thuê nhà đến thời điểm nộp đơn xin mua nhà.

d. Nộp hồ sơ tự nguyện xin mua nhà đang thuê theo quy định của Hội đồng bán nhà.

2. Người đứng tên mua nhà là người đứng tên trong quyết định phân phối và đang ở tại căn nhà đó.

Nếu căn nhà là hộ ghép (do phân phối nhiều hộ, nhà lưu cư từ trước đây con cháu còn lại đang ở có quyền sử dụng thừa kế ngang nhau, nhà bố mẹ được phân phối đã mất mà chỉ có các con đang ở, vợ chồng đã ly dị theo quyết định Tòa án còn đang ở tại căn nhà...) thì phải có cam kết thỏa thuận việc đứng tên xin mua của những người này. Trong trường hợp này có thể nhiều người sở hữu một căn nhà hoặc mỗi hộ sở hữu một phần riêng biệt. Cam kết phải công chứng xác nhận.

Trường hợp người mua nhà đang thuê là vợ, chồng mà vắng 1 trong 2 người có lý do chính đáng thì người đứng tên xin mua nhà phải có giấy ủy quyền của người vắng mặt có công chứng xác nhận. Trong trường hợp này, coi như nhà mua này thuộc sở hữu của 2 vợ chồng.

3. Trường hợp các 'hộ đang thuê ở nếu không mua thì tiếp tục thuê ở theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Trường hợp các hộ đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước diện nhà không được bán quy định tại điểm II-2 nêu trên mà có nhu cầu xin mua nhà thì tùy tình hình quỹ nhà hiện có của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp cho mua một căn nhà khác theo quy định của quy chế này. Người được xét mua phải cam kết trả lại diện tích đang thuê.

II.5. Giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê:

Giá bán nhà ở bao gồm giá nhà và giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.

1. Giá nhà ở xây dựng mới (phụ lục số 1 kèm theo) tính cho từng loại nhà đ/m2 sử dụng.

2. Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho từng thời kỳ.

3. Phương pháp xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo tài liệu hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở thực hiện Nghị định 61/CP của Chính phủ.

4. Tính giá trị chuyển quyền sử dụng đất ở đối với nhà 01 tầng và nhiều tầng mà chỉ có 01 hộ được tính bằng 40% giá đất quy định theo định mức đất mỗi hộ nêu tại điểm II.3. Phần diện tích vượt được tính giá quy định tại điểm II.3 trên.

- Đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở được tính bằng 10% giá đất quy định và phân bổ các tầng theo quy định của Nghị định 61/CP.

5. Được xét giảm tiền sử dụng đất theo định mức đất ở quy định của mỗi hộ và các mức quy định của từng đối tượng người có công với cách mạng tại Quyết định 118/CP ngày 27/2/1996 của Chính phủ và các văn bản của Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định 118/CP của Chính phủ.

6. Phương thức thanh toán tiền mua nhà ở được quy định như sau:

- Thanh toán một lần sau khi ký hợp đồng mua thì được giảm giá bán 10%

- Thanh toán trong thời hạn 1 năm, mức trả lần đầu ngay sau khi ký hợp đồng mua không dưới 20% tổng số tiền phải trả thì được giảm 2% giá bán.

- Được thanh toán tiền nhiều lần nhưng thời hạn thanh toán không quá 10 năm. Mức trả lần đầu không dưới 20% sau khi ký hợp đồng mua. Số tiền còn lại thanh toán tiếp mỗi năm không dưới 8% giá trị nhà bán.

Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam. Giá trị còn lại phải quy ngay ra vàng 96% đề làm căn cứ thanh toán cho các lần sau. Số lượng vàng quy đổi thành tiền đồng theo giá bán của Ngân hàng nhà nước tại thời điểm thanh toán.

- Nếu bên mua vi phạm hợp đồng mua mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt 5% giá trị nhà mua. Bên bán huỷ hợp đồng mua bán, hoàn trả tiền mua sau khi trừ tiền vi phạm hợp đồng. Người mua phải trả tiền thuê nhà từ khi tập hợp đồng mua đến khi hủy hợp đồng mua bán và thiết lập lại hợp đồng thuê nhà để ở nếu muốn được thuê tiếp.

II.6. Giải quyết xét bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan đơn vi tư quản:

1. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước (thuộc Trung ương, địa phương) hiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh mà thuộc diện được bán thì phải lập phương án chuyển giao nhà ở cho bên bán theo đúng thủ tục chuyển giao tài sản cố định do pháp luật quy định.

- Tại thành phố Nha Trang nhà ở được chuyển giao Công ty Quản lý - Kinh doanh nhà, qua Sở Xây dựng.

- Tại các huyện nhà ở được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân huyện.

2. Trình tự thủ tục chuyển giao nhà ở theo đúng hướng dẫn của thông tư 01/BXD-QLN ngày 04/3/1996 của Bộ Xây dựng.

3. Những nhà ở chuyển giao sau khi đã tiếp nhận phải được xác lập thủ tục cho thuê rồi mới thực hiện bán theo qui định của quy chế này.

4. Đối với một số loại nhà do các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và bố trí cán bộ công nhân viên mà trước đây cơ quan đã tự bán hóa giá hoặc thu thanh lý giá trị xây dựng, nhà do cơ quan đơn vị đứng xin giấy phép xây dựng nhà ở và giao cho cán bộ công nhân viên tự bỏ kinh phí xây dựng toàn bộ, hoặc nhà do quân đội cấp đất và cấp giấy phép các hộ tự xây, sẽ có quy định riêng để giải quyết việc hợp thức cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các loại nhà trên.

III. Tổ chức thực hiện bán nhà ở:

III.1. Thành lập Hội đồng bán nhà ở tỉnh:

1. Thành phần gồm

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng

- Giám đốc Sở Xây dựng - Phó chủ tịch Hội đồng.

- Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá - Ủy viên.

- Giám đốc Sở Địa chính - Ủy viên.

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Ủy viên.

- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ủy viên.

- Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà - Ủy viên.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng bán nhà ở tỉnh :

- Lập phương án kế hoạch thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu trong toàn tỉnh.

- Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước và ngành hướng dẫn xây dựng hệ thống biểu mẫu thống nhất trong việc xét bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong toàn tỉnh.

- Nghiên cứu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản quy định của Nhà nước.

- Thực hiện xét bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt giá bán và ký quyết định bán nhà ở.

3. Để giúp Hội đồng trong việc thực hiện bán nhà ở có các bộ phận chuyên môn bao gồm các cán bộ có kinh nghiệm công tác về nhà đất của cơ quan là thành viên Hội đồng, số lượng biên chế theo kế hoạch nhà bán, bao gồm:

- Bộ phận hành chính thẩm định, tổng hợp, có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin mua, thực hiện xem xét hồ sơ về pháp lý quản lý sử dụng và các điều kiện xét bán về loại nhà sở hữu Nhà nước, đối tượng mua... thẩm định lại kết quả thực hiện của tổ kỹ thuật, địa chính trong tính toán xác định giá trị. Tổng hợp hồ sơ báo cáo thông qua Hội đồng bán nhà ở để xét duyệt và trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt giá, ký quyết định bán nhà ở.

- Bộ phận kỹ thuật: có nhiệm vụ kiểm tra, xác định lại kích thước hình dạng nhà ở, tình trạng sử dụng liên quan, cấp nhà, hạng nhà, bản vẽ theo hợp đồng thuê nhà ở. Tính diện tích xây dựng, sử dụng, xác định tỷ lệ chất lượng còn lại, tính giá trị còn lại của nhà ở.

- Bộ phận địa chính: có nhiệm vụ kiểm tra, xác định lại chính sách, hình dạng, vị trí đất ở, diện tích đất và tình trạng sử dụng liên quan (về sử dụng chung riêng, phần diện tích nằm chiếm lộ giới...), tính giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng đất ở.

III. 2. Thành lậpHôi đồng mua bán nhà ở các huyện:

1. Thành phần gồm:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng.

- Trưởng phòng Công nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Trưởng phòng Tài chính, Ủy viên

- Trưởng phòng Địa chính, Ủy viên

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Ủy viên

- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy viên

2. Nhiệm vụ của Hội đồng bán nhà ở huyện:

Tổ chức thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện theo đúng các quy định.

Xác lập hồ sơ tính toán xét bán trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt giá, ký quyết định bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở.

3. Để giúp Hội đồng thực hiện bán nhà ở, huyện có các bộ phận chuyên môn bao gồm cán bộ có kinh nghiệm về công tác nhà, đất ở các cơ quan thành viên Hội đồng với các bộ phận chức năng nhiệm vụ như các bộ phận chuyên môn của tỉnh. Tùy theo số lượng kế hoạch nhà bán để biên chế cho phù hợp

III.3. Bên bán nhà:

1. Khi được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt giá và ký quyết định bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở:

- Tại địa bàn Thành phố Nha Trang hồ sơ được chuyển cho Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà ký hợp đồng mua bán.

- Tại địa bàn các huyện, hồ sơ được chuyển Hội đồng bán nhà ở huyện để Ủy ban nhân dân huyện ký hợp đồng mua bán.

2. Bên bán thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, lập sổ sách theo dõi thanh toán, thu nộp tiền bán nhà ở vào ngân sách quỹ phát triển nhà ở của tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành.

3. Sau khi người mua nhà trả hết tiền theo hợp đồng và hoàn tất thủ tục nộp lệ phí trước bạ, cơ quan bán nhà hoàn tất hồ sơ chuyển Sở Xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Hồ sơ được đăng ký lưu trữ theo quy định.

III.4. Người mua nhà:

- Khi nộp hồ sơ xin mua nhà, người mua phải đóng khoản tiền 200.000 đồng để thiết lập hồ sơ xét bán nhà, nếu khi xem xét nhà thuộc loại không được bán, người mua được hoàn trả số tiền trên. Sau khi hoàn tất việc định giá nếu người mua đồng ý mua thì số tiền trên được hoàn lại khi lập hợp đồng mua bán, nếu người mua từ chối mua nhà số tiền để thiết lập hồ sơ này không được hoàn trả.

IV. Quy trình thủ tục thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1. Người đang ký hợp đồng thuê nhà ở chính thức thuộc sở hữu Nhà nước, theo giá Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ hoặc thuê nhà ở theo giá Nghị định 61/CP đối với các căn hộ thuộc diện được bán trả góp có nhu cầu xin mua nhà thì nộp hồ sơ xin mua gồm:

- 02 đơn xin mua nhà.

- 02 bản sao hợp đồng thuê nhà ở chính thức.

- 02 bản sao hộ khẩu thường trú của người xin mua nhà ở và của các hộ cùng ở trong nhà (nếu có).

- 02 bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc quân đội.

- 02 bản sao biên nhận đóng tiền thuê nhà tại thời điểm nộp đơn xin mua nhà ở.

- 02 bản sao giấy chứng nhận của người có công với cách mạng của đối tượng theo Quyết định 118/CP ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- 02 bản sao các giấy tờ văn bản tự sửa chữa cải tạo nhà ở (nếu có).

2. Hồ sơ xin mua được nộp tại:

- Hội đồng bán nhà ở tỉnh đối với nhà ở thành phố Nha Trang - Hội đồng bán nhà ở huyện đối với nhà ở huyện.

3. Căn cứ đơn xin mua nhà, các bộ phận chuyên môn của Hội đồng bán nhà ở thực hiện kiểm tra xem xét và xác lập hồ sơ tính toán xét bán, Thời gian thực hiện 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn.

- Trong quá trình xem xét xác lập hồ sơ nếu cần phải yêu cầu người mua bổ túc thêm hồ sơ thì phải có văn bản yêu cầu người mua bổ túc. Hồ sơ được tính từ khi người mua bổ túc lại đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.

- Nếu nhà xem xét còn vướng về quản lý, sử dụng hoặc quy hoạch cần phải có thời gian xử lý để hoàn chỉnh hồ sơ chưa thể bán ngay được hoặc nhà trong diện chưa được xét bán thì phải có thông báo cho người mua được biết.

4. Sau khi các bộ phận chuyên môn của Hội đồng bán nhà ở thiết lập hoàn chỉnh hồ sơ, Giám đốc Sở Xây dựng (Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền) hoặc Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở huyện xem xét, xét duyệt danh sách giá bán các căn hộ trong thời gian 7 ngày để trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt giá, ký quyết định bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở. Nếu có những trường hợp phức tạp sẽ tập hợp để tổ chức cuộc họp của Hội đồng bán nhà ở xem xét giải quyết.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét duyệt giá và ký quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong thời gian 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ do Hội đồng bán nhà ở trình.

Nếu có những hồ sơ chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót thì chuyển trả cho Hội đồng bán nhà ở để chỉnh sửa hoàn chỉnh theo quy định.

Sau khi được phê duyệt và ký quyết định bán nhà ở. HỒ sơ chuyện lại cho Hội đồng bán nhà ở.

6. Thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua bán ở trong thời gian 10 ngày: - Đối với nhà ở tại thành phố Nha Trạng thì Hội đồng bán nhà ở tỉnh chuyển Quyết định bán nhà ở đến Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà để Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà mời người mua đến thỏa thuận nội dung ký hợp đồng mua bán nhà ở và lập thủ tục thanh toán tiền mua, mở sổ theo dõi việc thực hiện hợp đồng.

- Đối với nhà ở tại huyện thì bộ phận chuyên môn của Hội đồng bán nhà ở huyện mời người mua để thỏa thuận nội dung ký hợp đồng mua bán nhà ở và trình hợp đồng cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký, đồng thời lập thủ tục thanh toán tiền mua nhà ở, mở sổ theo dõi việc thực hiện hợp đồng.

7. Sau khi bên mua thực hiện xong việc trả tiền mua nhà ở và thuế trước bạ theo quy định, bên bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước làm thủ tục thanh lý hợp đồng mua nhà và chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng. Thời gian thực hiện 15 ngày, kể từ khi lập thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở.

8. Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đã thanh lý xong hợp đồng mua bán nhà, kiểm tra lại thủ tục hồ sơ, lập giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà trong thời gian 15 ngày, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyến sử dụng đất ở trong thời hạn 7 ngày kể từ khi Sở Xây dựng chuyển đến.

10. Sau khi hồ sơ đã được Ủy ban nhân dân ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Sở Xây dựng nhận lại hồ sơ, lập thủ tục đăng ký vào sổ hồ sơ, gởi 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tới Sở Địa chính, đồng thời gửi giấy báo người mua đến nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. Thời gian thực hiện 07 ngày.

V. Sử dụng tiền thu do bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:

1. Tiền thu do bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước để duy trì và phát triển quỹ nhà ở theo quy định của Nghị định 61/CP của Chính phủ và Thông tư 69/TC-ĐT của Bộ Tài chính.

2. Trên cơ sở nguồn thu Sở Xây dựng chịu trách nhiệm lập các kế hoạch đề án cải tạo xây dựng và phát triển quỹ nhà ở trong toàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân phê duyệt.

3. Chi phí cho công tác thực hiện bán nhà được trích từ nguồn thu do bán nhà theo quy định tại Thông tư 69/TC-ĐT của Bộ Tài chính.

VI. Điều khoản thi hành:

1 . Việc xét bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người thuê được thực hiện theo các quy định nêu trên. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện việc xét bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nếu có những vướng mắc, Hội đồng bán nhà ở tỉnh tổng hợp nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

3. Tất cả các cơ quan, đơn vị Nhà nước (địa phương, Trung ương, lực lượng vũ trang) đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các hộ đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong diện bán có trách nhiệm thực hiện quy định nêu trên và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

PHẠM VĂN CHI